Dr. Meeder, nieuwe voorzitter NVVC: ‘Wij willen een stem behouden in inrichting van het zorglandschap’

mm
Frank van Wijck
Redactioneel,
12 mei 2021

De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) heeft een nieuwe voorzitter: dr. Joan Meeder, cardioloog in VieCuri Medisch Centrum. Hij wil méér doen dan alleen een goede cardioloog zijn: “Ik wil ook de inhoud en het rendement van ons werk verbeteren.” Hij licht zijn agendapunten toe.

De vraag om het voorzitterschap van de NVVC op zich te nemen kwam voor cardioloog dr. Joan Meeder op het goede moment. “We hebben jarenlang heel goed kunnen werken in de Nederlandse zorg en de cardiologie staat daarbij – ook in internationaal perspectief – in hoog aanzien. Hierbij heeft de Nederlandse ziekenhuiszorg het hoogste rendement van de hele wereld. Alleen zien we nu het zorglandschap veranderen en zien we een terechte toenemende maatschappelijke druk om de zorgkosten niet verder te laten groeien. De politiek heeft zich de zorg steeds meer eigen gemaakt. Ze wil nu zelfs het basispakket en de inrichting van het zorglandschap gaan bepalen. Maar daarin willen wij als wetenschappelijke verenigingen ook een stem blijven houden. Dat lukt op basis van goede argumenten beter dan door star te zijn. Daarin wil ik als voorzitter van de NVVC een rol spelen.”

Dr. Joan Meeder, cardioloog in VieCuri Medisch Centrum

“Wij hebben als NVVC de handschoen opgenomen om – niet alleen op basis van de theorie maar ook de praktijk – te bepalen welke behandeling in welke situatie het meest optimaal is”

Keuzes op basis van medische inhoud

Meeder zegt dit te doen omdat bij de beleidsmakers bij overheid en zorgverzekeraars de kennis over de dagelijkse medische praktijk – ‘de werkvloer’ – verder op de achtergrond is geraakt. “Het gevolg is dat soms keuzes worden gemaakt die niet gebaseerd zijn op een reëel beeld van de werkelijkheid in de zorg”, zegt hij. “Keuzes op het gebied van medicatie bijvoorbeeld, waarbij meer wordt gekeken naar de prijs dan naar de vraag welke gevolgen een keuze heeft voor effectiviteit, bijwerkingen en medicatietrouw. Maar ook keuzes in behandelingen, op ons vakgebied bijvoorbeeld voor de behandeling van pijn op de borst.”

“Naar aanleiding van verbetersignalementen op dit gebied hebben wij als NVVC de handschoen opgenomen om – niet alleen op basis van de theorie maar ook de praktijk – te bepalen welke behandeling in welke situatie het meest optimaal is. Keuzes op basis van medische inhoud en bewezen effectiviteit dus, en niet alleen op basis van kosten. We hopen binnen afzienbare tijd op basis van data van 6.600 patiënten hierover gerichte input te kunnen bieden. Daarmee hopen we ook meteen een halt te kunnen toeroepen aan de te grote praktijkvariatie die nu bestaat in behandeling van pijn op de borst.”

Aanpakken werkloosheid jonge klaren

Een ander onderwerp waarmee Meeder aan de slag wil, is de arbeidsmarktproblematiek onder jonge klaren: “Een probleem dat onder invloed van de coronacrisis heel acuut is ontstaan. Voor die tijd was de werkloosheid lager dan één procent en hadden de meeste jonge klaren na drie jaar een vast contract. Nu is de werkloosheid fors en zijn vaste aanstellingen verder weg dan ooit. In mijn maiden speech als voorzitter heb ik daarom de oproep aan mijn vakgenoten gedaan om alle stilgezette vacatures en kwaliteitsprojecten weer op gang te brengen, en aan iedereen die denkt toe te zijn aan werken in deeltijd om daarin op korte termijn een stap te zetten.”

“Ook moeten we kijken of we op andere manieren de in- en uitstroom beter op elkaar kunnen afstemmen. In dit laatste is de Federatie Medisch Specialisten (FMS) weliswaar leidend, maar we kunnen als wetenschappelijke verenigingen ook – in goed overleg met de jonge klaren – ons hiervoor inspannen.”

Samenwerking: “Met de groeiende zorgzwaarte en de krimpende budgetten een pregnanter onderwerp dan ooit tevoren”

Aandacht voor samenwerking

Verder wil Meeder aandacht blijven besteden aan de samenwerking met huisartsen en alle andere betrokkenen in de netwerkgeneeskunde. “Met de groeiende zorgzwaarte en de krimpende budgetten een pregnanter onderwerp dan ooit tevoren”, aldus Meeder. “We hebben al vanaf 2011 hard gewerkt om die netwerkvorming handen en voeten te geven. Dat doen we met behulp van het ‘NVVC Connect’-programma in geheel Nederland door goede afspraken te maken. Vanaf 2021 testen we in regio’s met sleutelinterventies uit hoe de samenwerking in het netwerk en de behandeling van de patiënt op het gebied van acuut coronair syndroom (pijn op de borst), hartfalen en boezemfibrilleren verbeterd kan worden. Het patiëntenperspectief is hierbij erg belangrijk.”

“Om deze initiatieven te kunnen ontplooien was het tot voor kort steeds subsidies sprokkelen, maar nu begint er draagvlak en momentum te komen bij subsidieverstrekkers om hier structureel werk van te maken. Het feit dat Marcel Daniels, oud-voorzitter van de FMS, bereid is gevonden om de nieuwe voorzitter van het Connect Bestuur te worden, is in dit opzicht veelzeggend. Als hij het geen goede kans van slagen gaf, zou hij hier geen energie en tijd in willen steken.”

“Er moeten stappen worden gezet om – in goed overleg met ook de zorgverzekeraars – het rendementsprobleem op te lossen”

Oplossen rendementsprobleem

Digitalisering van de zorg speelt hierin een belangrijke rol. “Daarin lopen we als cardiologen wel een beetje voorop ”, vertelt Meeder. “Om daaraan meer structuur te geven, hebben we binnen de NVVC de werkgroep Zorg op Afstand opgericht. Gelukkig begint bij het ministerie van VWS en bij de Nederlandse Zorgautoriteit ondertussen het besef te landen dat bij de uitvoering van initiatieven op het gebied van digitalisering niet alleen de zorgkosten dalen, maar dat meestal de inkomsten voor het ziekenhuis harder dalen. Daarin moeten stappen worden gezet om – in goed overleg met ook de zorgverzekeraars – dit rendementsprobleem op te kunnen lossen. Het voordeel van zorg op afstand voor de patiënt is duidelijk: die heeft vanuit huis direct contact met zijn zorgverlener. Vooropgesteld natuurlijk dat de gegevensuitwisseling goed gestroomlijnd is.”

, ,
Deel dit artikel