DOQ

Genetisch gemodi­ficeerd varkenshart getrans­plan­teerd naar mens

Begin 2022 is het hart van een genetisch gemodificeerd varken getransplanteerd naar een mens. Het ziektebeloop van de betreffende 57-jarige meneer staat beschreven in NEJM. Na een succesvolle transplantatie overleed meneer twee maanden later, maar de bevindingen van de autopsie pasten niet bij een typische afstotingsreactie.

Deze patiënt had een uitgebreide medische voorgeschiedenis met een chronische milde trombocytopenie, hypertensie en niet-ischemische cardiomyopathie. In het verleden had hij ook een mitralisklepherstel ondergaan.

Beloop voorafgaand aan de transplantatie

Meneer werd opgenomen vanwege ernstig hartfalen met een linkerventrikelejectiefractie (LVEF) van 10%. Zijn zorg werd geïntensiveerd met meerdere intraveneuze inotrope middelen en de plaatsing van een intra-aortische ballonpomp op dag 11 van de opname. Ondanks deze interventies had hij meerdere ventriculaire aritmieën met een hartstilstand, waarvoor hij gereanimeerd moest worden. Op dag 23 werd gestart met extracorporale membraanoxygenatie (ECMO).
Ondanks zijn biventriculaire hartfalen was de nierfunctie behouden gebleven en kreeg hij slechts af en toe extra zuurstof via een neuscanule vanwege milde hypoxemie.
Verder werd het beloop voorafgaand aan de transplantatiekuur gekenmerkt door een bijnierinsufficiëntie, gastro-intestinale bloedingen, een bacteriëmie, die verdween met een antimicrobiële behandeling, en een leukopenie die was veroorzaakt door geneesmiddelengebruik.
De patiënt had naar verluidt een slechte therapietrouw, wat een uitsluitingscriterium is voor een allotransplantatie. De selectiecommissie van het ziekenhuis stelde voor om een experimentele xenotransplantatie te overwegen. De patiënt stemde hiermee in. Op 7 januari 2022 onderging hij een cardiale xenotransplantatie van een genetisch gemodificeerd varken.

Beloop na aan de transplantatie

Het xenohart kon de patiënt 7 weken lang ondersteunen. De T- en B-cel-depleterende inductietherapie gecombineerd met een CD40-gebaseerde therapie verhinderde een afstoting van het genetisch gemodificeerde xenotransplantaat.  
De ECMO werd afgebouwd en het xenotransplantaat functioneerde normaal zonder duidelijke afstoting. Op dag 49 na de transplantatie ontstond echter plotseling een diastolische verdikking en falen van het xenotransplantaat. De levensondersteunende behandeling werd op dag 60 gestaakt.
Endomyocardiale biopten van het xenotransplantaat vertoonden geen acute cellulaire of antilichaam-gemedieerde afstoting. Er werd geen complementkleuring vastgesteld tot een week na de late disfunctie die leidde tot ECMO-ondersteuning.

Gecompliceerd beloop en bevindingen na overlijden

Gezien de xenotransplantaatdisfunctie, de ernstige deconditionering en het gecompliceerde postoperatieve beloop werd op dag 60 na de transplantatie de verdere geavanceerde ondersteunende zorg stopgezet. Er is geen verklaring voor het plotselinge diastolische falen en de algehele pathologische myocardiale verdikking zonder systolische disfunctie. Deze bevindingen, in combinatie met focale capillaire schade in de vrijwel afwezigheid van complementafzetting, worden normaal gesproken niet gezien na een allotransplantatie bij de mens.
Bij autopsie bleek het xenotransplantaat oedemateus te zijn en was het gewicht bijna verdubbeld. Histologisch onderzoek toonde een verspreide necrose van myocyten, interstitieel oedeem en extravasatie van rode bloedcellen zonder bewijs van microvasculaire trombose. Deze bevindingen passen niet bij een typische afstotingsreactie. Er lopen studies om vast te stellen welke mechanismen verantwoordelijk zijn voor deze veranderingen.

Referentie: Griffith BP, Goerlich CE, Singh AK, et al. Genetically Modified Porcine-to-Human Cardiac Xenotransplantation. N Engl J Med. 2022 Jun 22.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx