Geruisloos een praktijk doorschuiven, geen IB over de stakingswinst

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
18 juli 2019

Artsen en andere zorgprofessionals die met de praktijk stoppen of deze verkopen, moeten normaal gesproken met de Belastingdienst afrekenen over de stakingswinst. Maar als zij gebruikmaken van de doorschuifregeling, dan hoeft dit niet.

Met de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting kunt u uw praktijk – mits het geen BV is – geruisloos overdragen aan uw opvolger. U hoeft dan niet met de Belastingdienst af te rekenen over de stakingswinst, ofwel het verschil tussen de boekwaarde van uw praktijk en de uiteindelijke overnamesom.

Een stakingswinst bestaat uit stille en fiscale reserves maar ook de eventuele goodwill. Normaal gesproken wordt de stakingswinst opgeteld bij uw inkomen in het jaar van de overdracht en zou u er, exclusief vrijstelling (welke beperkt is), tot maximaal 51,75% procent inkomstenbelasting over moeten betalen.

Continuïteit

De doorschuifregeling is in het leven geroepen om de continuïteit van ondernemingen in het MKB te bevorderen. Een tussentijdse afrekening zou de groei van een onderneming kunnen belemmeren, doordat het een zwaar beslag legt op de financiën. Deze regeling geldt dus ook voor praktijken.

Voorwaarden

U kunt uw praktijk geruisloos doorschuiven naar een werknemer die minimaal 36 maanden bij u in dienst is. Eventueel onbetaald verlof of zwangerschapsverlof worden hierbij meegeteld, aangezien er ook dan sprake is van een dienstverband. Ook mag u geruisloos doorschuiven naar een medeondernemer. Bijvoorbeeld naar een collega met wie u in de maatschap zit. In de 36 maanden voorafgaande aan de praktijkoverdracht moet er dan sprake zijn geweest van een samenwerkingsverband met de opvolger.

Goedkeuring Belastingdienst

De Belastingdienst moet de geruisloze overdracht goedkeuren. De overdragende en opvolgende ondernemer moeten daartoe bij hun aangiften een verzoek indienen bij de inspecteur die de aanslag van de verkoper regelt.

Koper verder met oude boekwaarden

De kopende partij moet de praktijk voortzetten met de oude boekwaarden van de bezittingen en schulden. Tegenover deze boekwaarde komt een hogere schuld aan de overdrager op de balans, waardoor het ondernemingsvermogen van de overnemer niet zelden negatief zal worden. Dit kan weer gevolgen hebben voor het opbouwen van een oudedagsreserve, aangezien daarvoor een positief vermogen vereist is. Een oudedagsreserve kan voor huisartsen niet gevormd worden omdat zij verplicht deelnemer zijn in het Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH). Voor huisartsen heeft dit dus geen gevolgen.

Praktijkpand

Overigens moet de overnemer ook zes procent overdrachtsbelasting betalen over eventueel een praktijkpand. Bovendien kan hij voor de aangegane verplichtingen geen aanspraak meer maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Niet direct doorverkopen

De praktijk mag – om speculatie met bijvoorbeeld een praktijkpand te voorkomen – niet direct worden doorverkocht na het doorschuiven. Verder heeft de opvolger geen recht op de stakingsvrijstelling als hij binnen drie jaar na de geruisloze overdracht de onderneming staakt.

Delen van de praktijk

De doorschuifregeling is in principe bedoeld voor een geruisloze overdracht van de gehele praktijk. In uitzonderingsgevallen kan hij ook worden toegepast op de delen van de praktijk die niet meer in het bedrijfsproces betrokken zijn. Iets wat in de praktijk voor zorgprofessionals nauwelijks zal voorkomen.


Resumé

Voordelen doorschuifregeling:

-Doorschuiven van de fiscale claim. Het voordeel van geruisloze doorschuiving is uiteraard dat u niet hoeft af te rekenen met de Belastingdienst. Bij een praktijk die al lang bestaat, kunnen de stille en fiscale reserves en dus ook de belastingclaim erg hoog zijn..

-De koper hoeft hierdoor bij de koop een lager bedrag te financieren. Hiermee bespaart de koper rente op leningen.

Nadelen doorschuifregeling:

-Verder met dezelfde boekwaarden. Degene die uw praktijk overneemt met toepassing van geruisloze doorschuiving neemt niet alleen uw praktijk over, maar ook uw (latente) belastingschulden. Een koper kan geen kleinschaligheidsaftrek meer claimen. Mogelijke beperking opbouw Oudedagsreserve.

-De regeling is niet altijd bekend, waardoor sommige mensen het te lastig vinden. Ook in de fiscaliteiten kan dus gelden: onbekend maakt onbemind…


Tip!

Als u stopt met uw praktijk of deze verkoopt, moet u belasting betalen over de stakingswinst en uw eventuele fiscale oudedagsreserve. Het is daarom van essentieel belang dat u hierbij een externe adviseur inschakelt met ervaring. Dit kan ervoor zorgen dat u veel minder of zelfs geen belasting hoeft te betalen. Het is het beste om zo’n drie tot vijf jaar vóór de verkoop / staking de eerste fiscale stappen te zetten.


van helder accountancy voor de zorg

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.

, , , ,
Deel dit artikel