Inkomsten­belasting spreiden over meerdere jaren? Het kan tot 2023

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
26 januari 2022

De middelingsregeling is een mogelijkheid om inkomstenbelasting te spreiden over meerdere jaren. Dit is gunstig als de inkomsten in een jaar sterk stijgen of juist sterk afnemen. De nieuwe regering gaat de middelingsregeling voor de inkomstenbelasting echter per 2023 afschaffen. Dat zou naar verwachting de schatkist jaarlijks 178 miljoen euro opleveren. Dit jaar kunt u dus voor het laatst gebruikmaken van de middelingsregeling en hierdoor mogelijk belasting terugkrijgen.


Drie jaar terug bleek bij een evaluatie dat de regeling jaarlijks door circa vijftigduizend belastingplichtigen wordt gebruikt. De meesten krijgen minder dan € 1.000,- terug. Vanwege het beperkte gebruik overwoog het kabinet toen al afschaffing van de middelingsregeling. Ook al zit het beperkte gebruik met name in de onbekendheid van de regeling.
In de budgettaire doorrekening van de nieuwe regeringsplannen wordt voor 2023 door het afschaffen van de middelingsregeling voor de inkomstenbelasting rekening gehouden met een besparing van 60 miljoen euro. En voor het jaar erna 119 miljoen euro. Daarna komt de besparing structureel uit op 178 miljoen euro uit.

Zo werkt de middelingsregeling

Wilt u dit jaar nog gebruikmaken van de middelingsregeling? Hier leest u hoe het werkt.
U telt de inkomens uit werk en woning van drie aaneengesloten jaren op. Het totaal deelt u vervolgens door drie. Over de uitkomst daarvan – het gemiddelde inkomen over drie jaar – berekent u per jaar opnieuw de belasting. Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan van de oude belastingbedragen? En is het verschil groter dan € 545,-? Dan kunt u belasting terugkrijgen.

Voorwaarden middelingsregeling

De volgende voorwaarden gelden voor belastingteruggave bij de middelingsregeling:

  • De middelingsregeling geldt alleen voor inkomen in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning).
  • U kunt alleen middelen over een periode van drie aaneengesloten hele kalenderjaren (het ‘middelingstijdvak’).
  • U hebt aangifte gedaan over het laatste jaar van het middelingstijdvak en de definitieve aanslag is opgelegd.
  • U hebt over het hele middelingstijdvak belasting betaald in Nederland.
  • Het middelingstijdvak heeft geen overlap met een ander middelingstijdvak.
  • U moet uw verzoek om middeling doen binnen 36 maanden nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan. Krijgt u een navorderingsaanslag of een beschikking verliesverrekening voordat u uw verzoek hebt gedaan? Dan mag u hier misschien langer over doen.
  • Een aanslag is onherroepelijk als de termijn van zes weken voor bezwaar, beroep, hoger beroep of cassatie is verstreken.
  • Hebt u in een kalenderjaar negatief inkomen uit werk en woning? Dan gaat de Belastingdienst er voor de berekening vanuit dat uw inkomen uit werk en woning € 0 is.

Schriftelijk verzoek

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u het formulier Verzoek om middeling invullen en indienen bij uw belastingkantoor. In het formulier geeft u aan over welke drie aaneengesloten kalenderjaren u wilt middelen. U zult zelf een berekening van de belastingteruggaaf moeten maken om te kijken of u aan de voorwaarden voldoet. Deze berekening hoeft u niet mee te sturen met het formulier. De belastingdienst berekent het dan voor om te kijken waar u precies recht op hebt.

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.
, , ,
Deel dit artikel