DOQ

Cardiologie

 
Andere vakgebieden

Intra-arteriële trombectomie: steeds beter door samenwerking en onderzoek

“Het allerbelangrijkste bij IAT is en blijft de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de regio. Zeker bij dit soort acute zorg speelt de hele keten een rol”, aldus vasculair neuroloog Staals en interventieradioloog Van der Leij van Maastricht UMC+.

Meer duidelijkheid over trans­murale zorg bij atrium­fibril­leren

“Dankzij de transmurale afspraken in onze regio kunnen wij onze aandacht nu meer richten op de complexe patiënt met atriumfibrilleren”, vertelt cardioloog dr. Ronald Walhout van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Gunstige CV-uitkomsten na bariatrische operatie bij ouderen

Een bariatrische operatie gaat gepaard met een lager risico op overlijden, nieuw ontstaan hartfalen of een myocardinfarct. Deze resultaten bij ouderen met obesitas verschenen in JACC.

Amerikaanse leidraad over cardio­vascu­laire gevolgen COVID-19 

Een recent Amerikaans rapport biedt een nuttige leidraad over de cardiovasculaire gevolgen van COVID-19 bij volwassenen.

Vitamine C verbetert de pompfunctie van het hart

Vitamine C verbetert de linkerventrikel-ejectiefractie met 5 tot 12%. Het effect is het grootst bij patiënten die op baseline al een slechte linkerventrikelfunctie hebben. Dit blijkt uit een meta-analyse van dr. Angélique de Man, intensivist in het Amsterdam UMC.

Therapeutische targets voor hartfalen in kaart gebracht

Van 44 circulerende eiwitten die geassocieerd waren met het ontstaan van hartfalen, bleken 7 eiwitten druggable, waaronder adrenomedulline, een veelbelovend therapeutisch doelwit.


Tele­revali­datie als waardig alternatief voor hart­revali­datie in ziekenhuis

Kan telerevalidatie een waardevol alternatief zijn voor hartrevalidatie in het ziekenhuis? Dit onderzocht cardioloog i.o. Rutger Brouwers: “Ieder hartrevalidatiecentrum zou moeten overwegen om telerevalidatie aan te bieden als waardig alternatief. Dit leidt tot een grotere patiëntdeelname, een betere kwaliteit van leven voor meer patiënten én vermoedelijk flinke kostenbesparingen.”

Drie­dimen­sionale inzichten in ana­tomische en func­tionele verander­ingen bij AF

Een recente JACC-publicatie biedt belangrijke inzichten in de anatomische en functionele veranderingen bij atriumfibrilleren (AF).

Diag­nostische snelstraat voor huisarts­patiënten met cardiale klachten

Nu de kalkscore sinds eind 2021 een prominente plek heeft in de richtlijn Diagnostiek bij stabiele angina pectoris van de Federatie van Medisch Specialisten, verwachten de pioniers uit Isala een opmars van deze methode. Technisch geneeskundige Joris van Dijk en cardioloog Mohamed Mouden vertellen.

Combinatie van regionale en lokale verdoving bij dotteren

Nieuw rondom de dotterbehandeling in SJG Weert: een combinatie van een regionale en lokale verdoving voorkomt dat mensen met grotere perioperatieve risico’s de nadelen van een algehele narcose ondervinden. “Dit is comfortabeler en minder risicovol voor de patiënt”, zegt vaatchirurg Arthur Sondakh.”

Empagliflozine verbetert uitkomsten patiënt die is opgenomen wegens acuut hartfalen

De SGLT2-remmer empagliflozine verbetert de uitkomsten van patiënten die zijn opgenomen vanwege acuut hartfalen en wordt goed verdragen. Dit is gevonden in de internationale EMPULSE-studie.

Krachten­bundeling zieken­huizen voor betere zorg chronisch hartfalen

Steeds meer mensen krijgen chronisch hartfalen. Elf ziekenhuizen in de regio Groot-Rijnmond hebben de handen ineengeslagen voor betere zorg. “Zo hopen we bijvoorbeeld patiënten tijdiger de juiste therapie te kunnen bieden”, zeggen de cardiologen Robert van der Boon en Mireille Emans.

Kleine stapjes vooruit in kennis over behandeling polymyalgia rheumatica

De meeste patiënten met polymyalgia rheumatica zijn goed geholpen met prednison. Maar wat als dit onvoldoende helpt? Daarover is nog veel onbekend. “Bij de helft van patiënten gezien in de tweede lijn heeft prednison geen of te weinig succes, of heeft de patiënt te veel last van bijwerkingen”, zegt Reumatoloog i.o. Diane Marsman. Zij onderzocht behandelalternatieven.

CABG kosten­effec­tief bij ische­mische cardio­myo­pathie

Voor patiënten met een ischemische cardiomyopathie biedt een coronaire bypasstransplantatie (CABG) op de lange termijn voordelen op het gebied van kwaliteit van leven en sterfte. Daar staan redelijke initiële kosten tegenover.

‘Samen Beslissen’ kan beter bij chirurgen en cardiologen

Net als andere specialisten kunnen cardiologen, chirurgen én hun patiënten baat hebben bij ‘Samen Beslissen’. Toch lopen deze disciplines niet voorop. Dirk Ubbink noemt daarom de voordelen: “Patiënten zijn bijvoorbeeld tevredener, ze houden zich trouwer aan de therapie en accepteren eerder complicaties.”

Kankerpatiënt van vandaag: de hartpatiënt van morgen?

Hartfalen, coronairlijden, klepafwijkingen, ritmestoornissen, pericarditis; de lijst met hartcomplicaties door kankerbehandelingen is lang. “Toch staat het risico op hartschade door kankerbehandeling bij veel medisch specialisten nog niet scherp op het netvlies”, stelt dr. David Haitsma, cardioloog bij de Hartkliniek in Oisterwijk.

Top-10 adviezen in Amerikaanse richtlijn over revas­culari­satie

In JACC is de top-10 adviezen gepubliceerd van de Amerikaanse richtlijn over revascularisatie van de coronairvaten. De adviezen in de volledige richtlijn vervangen de aanbevelingen over coronaire bypassoperaties uit 2011 en de richtlijnen over percutane coronaire interventies uit 2011 en 2015.

‘Het ontbreekt nog vaak aan tijdige diagnose van maag-darmischemie’

Het Maagdarm Ischemie Centrum Rotterdam is door het ministerie VWS erkend als Expertisecentrum Zeldzame Aandoeningen. Tijdige diagnostiek en behandeling is belangrijk bij maag-darmischemie. Maar daar ontbreekt het nog vaak aan. “Wij kunnen patiënten veel kwaliteit van leven teruggeven”, zegt MDL-arts Désiree Leemreis-van Noord.

Wel of geen anti­stolling na hersen­bloeding? Het blijft wikken en wegen

Bij patiënten die een hersenbloeding overleven, is het zaak om een nieuwe beroerte te voorkomen. Maar wat is raadzaam: stoppen of herstarten met bloedverdunners? Dr. Floris Schreuder, neuroloog in het Radboudumc: “Stoppen voelt logisch aan. Toch zie je dat niet alleen het risico op een hersenbloeding belangrijk is, maar ook het risico op een herseninfarct en andere vaatcomplicaties bij deze patiënten.”

Vrouwen hebben meer kans op complicaties na linkerhartoor-sluiting

Na een linkerhartoor-sluiting blijken er bij vrouwen significant meer complicaties op te treden dan bij mannen. Dit is naar voren gekomen uit een Amerikaanse database-analyse van bijna 50.000 patiënten, die in JAMA Cardiology is gepubliceerd.

Betere behandeling van vernauwde kransslagaders

De dottertechniek is de laatste jaren sterk verbeterd door steeds betere stents en door de zogenoemde Fractionele Flow Reserve (FFR) methode. “We kunnen daarmee veel selectiever dotteren dan voorheen. Bij minder complexe vernauwingen in de drie kransslagaders werkt dotteren zeker even effectief als een bypassoperatie”, aldus cardioloog Frederik Zimmermann.

Schokeffectiviteit van subcutane en transveneuze ICD vergelijkbaar

In de (inter)nationale PRAETORIAN-studie was de schokeffectiviteit van een subcutane en transveneuze ICD vergelijkbaar.

Vroege meting Lp(a) vermindert risico op hartinfarct

…ervan kan hartinfarcten voorkomen. Dat schrijven Nick Nurmohamed, arts-onderzoeker bij Cardiologie en Vasculaire geneeskunde en zijn collega-onderzoekers in een publicatie in de European Journal of Preventive Cardiology. Arts-onderzoeker Nick Nurmohamed