DOQ

Moeders met reuma geven nu vaker borstvoeding

Moeders met reuma vermeden voorheen borstvoeding uit angst voor negatieve gevolgen van hun behandeling op hun kind. Onderzoek van het Erasmus MC laat zien dat sinds de komst van nieuwe behandelingen met biologicals meer kinderen van reumapatiënten borstvoeding krijgen.

Het aandeel vrouwen met reuma dat hun pasgeborenen borstvoeding gaf lag lang onder het gemiddelde bij de algemene populatie. Actieve ziekte tijdens de zwangerschap leidde soms tot een laag geboortegewicht. Voor de moeders was dit reden geen borstvoeding te geven. Ook het (her)starten van medicatie na de bevalling was een reden om van borstvoeding af te zien of ermee te stoppen.

PreCARA-studie

Sinds de introductie van biologicals zijn er veel minder zorgen rond de invloed van medicijnen op het (ongeboren) kind. Onderzoekers Erik Kemker van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en Nafise Ghalandari van de afdeling reumatologie van het Erasmus MC en hun collega’s wilden daarom weten of het aandeel reumapatiënten dat borstvoeding geeft stijgt. Daarvoor volgden ze 171 vrouwen die deelnamen aan de Preconceptional Counselling in Active Rheumatoid Arthritis (PreCARA) studie.

Reumaverpleegkundige

De deelneemsters volgden een multidisciplinair zorgpad voor vrouwen met reuma en een kinderwens. Ze bezochten elk trimester en 4-6, 12 en 26 weken na de bevalling een reumaverpleegkundige. Deze bracht medicatiegebruik, ziekteactiviteit en, na de bevalling, het geven van borstvoeding in kaart. Ook gaf ze voorlichting over borstvoeding.

“Het aandeel moeders met reuma dat nu borstvoeding geeft is nagenoeg gelijk aan het aandeel in de algemene populatie”

70% start met borstvoeding

De onderzoekers vergeleken hun resultaten met die van een referentiecohort van jonge moeders met reuma in de periode 2002-2010 en met de algemene populatie. Uit het onderzoek blijkt dat 70% van de moeders van nu start met borstvoeding. Na 4-6, 12 en 26 weken bedraagt dit nog 60, 40 en 26%. In het historische cohort gaven veel minder vrouwen borstvoeding, namelijk respectievelijk 43, 26 en 9%. Het aandeel moeders met reuma dat nu borstvoeding geeft, is bij alle tijdvakken nagenoeg gelijk aan het aandeel in de algemene populatie.

Betere gezondheid

Uit de klinische gegevens van de vrouwen blijkt dat de gezondheid van de jonge moeders nu een stuk beter is in vergelijking met de deelnemers aan het historische cohort. Slechts 32% heeft tekenen van erosie tegenover 60% in het oude cohort. Ook de DAS28-CRP waarde is zowel tijdens als na de zwangerschap significant lager. Het aandeel vrouwen dat methotrexaat gebruikt nam af van 42 naar 26%. Het percentage te vroeg geboren kinderen en kinderen met een te laag geboortegewicht (<2500 g) bleef in beide groepen gelijk.

“Nu geeft 80% van de vrouwen na 4-6 weken hun te licht geboren kind de borst tegenover 26% voorheen”

Laag geboortegewicht

Hoewel een laag geboortegewicht voorheen reden was om met borstvoeding te stoppen, gaf nu 80% van de vrouwen na 4-6 weken hun te licht geboren kind borstvoeding tegenover 26% voorheen. Dat is zelfs meer dan in de algemene populatie, waar 52% van de vrouwen start met borstvoeding van hun kind met een laag geboortegewicht. Kemker en Ghalandari concluderen dat de voorlichting van de reumaverpleegkundige er toe leidt dat vrouwen vaker borstvoeding geven. Dit geldt zeker voor vrouwen van wie het kind met een te laag gewicht op de wereld kwam.

Voorlichting

Volgens Kemker en Ghalandari is voorlichting voor, tijdens en na de zwangerschap belangrijk voor vrouwen met reuma. In combinatie met nieuwe behandelopties die compatibel zijn met borstvoeding, zorgt voorlichting ervoor dat meer vrouwen borstvoeding geven.

Referentie: Kemper E, Ghalandari N, Wintjes H, et al. Active counselling and well-controlled disease result in a higher percentage of women with rheumatoid arthritis that breast feed: results from the PreCARA study. RMD Open. 2022 Jun;8(2):e002194.

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx