Nieuwe afspraken loondoorbetaling bij ziekte

mm
Van Ree Accountants
Redactioneel,
27 maart 2019

Na maanden van overleg met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars is overeenstemming bereikt over maatregelen rond de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Het gaat om diverse maatregelen die artsen en andere zorgprofessionals die tevens werkgever zijn, moeten ontlasten en waarbij de ontslagbescherming voor de werknemers ongewijzigd blijft. Van Ree Accountants zet ze op een rij.

Het gaat om de volgende maatregelen die u als werkgever moeten ontlasten en waarbij de ontslagbescherming voor uw werknemers ongewijzigd blijft:

  • Het is de bedoeling dat er per 1 januari 2020 een Mkb-verzuimontzorgverzekering komt. Hierdoor kan een werkgever de financiële risico’s van de loondoorbetalingsverplichting afdekken, waardoor met name kleinere werkgevers geholpen worden bij de verplichtingen en taken bij (langdurig) verzuim. De verzekering is ‘Poortwachterproof’, waardoor een eventuele loonsanctie, wanneer de adviezen van de verzekeraar goed zijn opgevolgd, niet voor uw rekening komt. Afspraken over de minimale eisen voor de verzekering zijn vastgelegd in twee convenanten.
  • In 2021 wil men voor alle werkgevers een financiële tegemoetkoming bewerkstelligen in de vorm van een premiekorting voor de kosten van loondoorbetaling in het tweede loondoorbetalingsjaar. De minister is van plan hier jaarlijks € 450 miljoen voor uit te trekken. De intentie is om (uiterlijk) per 2024 de premiekorting te vervangen door het invoeren van een gedifferentieerde Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds), waar-van vooral kleinere werkgevers zullen profiteren
  • Per 1 januari 2021 wordt het medisch advies van de bedrijfsarts leidend bij de toets op de re-integratie-inspanningen. Concreet betekent dit voor u als werkgever dat u geen loonsanctie op medische gronden meer opgelegd kunt krijgen, als u het advies van de bedrijfsarts volledig heeft opgevolgd. De verzekeringsarts van het UWV kan nu nog een eigen medisch oordeel vormen dat kan afwijken van het medisch advies van de bedrijfsarts, wat de kans op een loonsanctie vergroot.
  • Meer transparantie rondom loonsancties. Werkgevers hebben aangege-ven dat zij de wijze waarop het UWV beslissingen neemt over re-inte-gratie-inspanningen, niet altijd duidelijk vinden. Minister Koolmees heeft toegezegd dat hij met het UWV in gesprek zal gaan om te komen tot een uniforme uitvoering van de RIV-toets, rekening houdend met kleinere werkgevers.
  • Meer grip op re-integratie tweede spoor. De eigen rol en verantwoorde-lijkheid van de zieke werknemer wordt duidelijker, doordat hij in het plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie zijn visie op het re-integratietraject moet geven. De verwachting is dat dit leidt tot een grotere betrokkenheid van uw werknemer bij het re-integratieproces, ook als dat bij een andere werkgever moet plaatsvinden (tweede spoor). Verder wordt onderzocht of extra instrumenten ingezet moeten worden om re-integratie in het tweede spoor te bevorderen, bijvoorbeeld het eer-der inzetten van de no risk-polis.
  • De maatregelen staan beschreven in een brief die minister Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd en moeten nog worden vastgelegd in wet- en regelgeving.

 

Van Ree Accountants heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze publicatie. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van Ree geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.

van ree accountants-ondernemen

, , , ,
Deel dit artikel