Nieuwe wet Wtza voor praktijkhouders: nauwelijks uitvoerbaar en onbetaalbaar

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
6 januari 2021

De nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders aangenomen( Wtza) verplicht alle zorgaanbieders die (deels) bekostigd worden uit collectieve middelen, jaarlijks openbaar verantwoording af te leggen over hun financiële bedrijfsvoering. Stakeholders in de eerstelijnszorg vinden de eisen in de Wtza onder het onderdeel ‘jaarverantwoording’ niet in verhouding voor praktijkhouders met < 50 medewerkers en voor eenmanszaken. De wet stelt een controleverklaring verplicht. Dit jaagt zorgverleners op onnodig hoge kosten en verzwaart de administratiedruk aanzienlijk. Wat speelt er precies? 

De Eerste kamer heeft afgelopen zomer een nieuwe wet aangenomen, de Wet toetreding zorgaanbieders aangenomen (Wtza). Naar verwachting wordt de Wtza per 1 juli 2021 ingevoerd. De wet regelt het toezicht op zorgaanbieders en aan welke eisen zij moeten voldoen om zorg te mogen verlenen. Gedurende het afgelopen jaar hebben de diverse eerstelijns koepelorganisaties, waaronder LHV, KNMT en ANT, meermaals aan de bel getrokken over de gevolgen van deze wet voor de eerstelijnszorg, en dan met name voor de praktijken waar minder dan 50 personen werken. Onlangs hebben de eerstelijns koepelorganisaties nog gezamenlijk op de concept ministeriële regeling jaarverantwoording gereageerd. In deze conceptwetgeving is het onderdeel ‘jaarverantwoording’ uitgewerkt dat een onderdeel is van de nieuwe Wtza. 

(Foto: Pixabay)

Wat is er aan de hand?  

De nieuwe Wtza verplicht alle zorgaanbieders jaarlijks openbaar verantwoording af te leggen over hun financiële bedrijfsvoering, resultaat en vermogen. Het uitgangspunt is dat zorgaanbieders die (deels) met collectieve middelen worden bekostigd, aanspreekbaar moeten zijn op de professionaliteit en integriteit van hun bedrijfsvoering. Solisten, waarnemers en individuele leden van een maatschap – de (kosten)maatschap zelf wel – zijn van deze verplichting uitgezonderd. 

“De voorgeschreven manier van verantwoording is niet passend bij de huidige jaarverantwoording zoals deze gebruikelijk is bij een groot deel van de praktijkhouders” 

Niet passend bij situatie 

Alle zorgaanbieders worden op basis van deze regeling ertoe verplicht een jaarrekening op te maken op basis van voorgeschreven modellen die afgeleid zijn van titel 9 boek 2 BW.  

Echter gaat de overheid hierbij volledig voorbij aan het feit dat het landschap van eerstelijnszorg-aanbieders bestaat uit veel eenmanszaken, maatschappen en personenvennootschappen die hun jaarverantwoording niet hoeven te baseren op basis van titel 9 boek 2 BW.  

Daarnaast mogen deze jaarrekeningen, in verband met vereenvoudiging, worden opgesteld op basis van fiscale grondslagen. Vanuit de conceptwetgeving zou dit echter op basis van commerciële grondslagen moeten zijn. Conclusie is daarom dat de voorgeschreven manier van verantwoording niet passend is bij de huidige jaarverantwoording zoals deze gebruikelijk is bij een groot deel van de praktijkhouders. 

“De geëiste accountantsverklaring past totaal niet bij de gemiddelde omvang van een praktijk en is dan ook niet uitvoerbaar” 

Accountantsverklaring 

Voor alle zorgaanbieders (inclusief zzp’ers die werken vanuit een rechtspersoon) geldt dat een controleverklaring onderdeel uitmaakt van de verplichtingen. De controleverklaring is de meest zware vorm van een accountantsverklaring. In een controleverklaring doet een accountant een uitspraak over de getrouwheid van de financiële informatie. Om deze uitspraak te kunnen doen moet een accountant kunnen steunen op diverse interne controles en de administratieve organisatie van een praktijk. 

Bij zeer veel praktijkhouders zijn de diverse functiescheidingen, interne controles en een uitgebreid beschreven administratieve organisatie echter door de omvang van de organisatie vaak simpelweg niet aanwezig. Ook de geëiste accountantsverklaring past daarom totaal niet bij de gemiddelde omvang van een praktijk en is dan ook niet uitvoerbaar.  

Administratieve lastenverzwaring 

Tevens dienen alle zorgaanbieders ook nog jaarlijks een aanvullende vragenlijst in te vullen die betrekking heeft op diverse onderdelen van de bedrijfsvoering. Deze informatie is volgens de overheid van belang voor de data-analyse voor het risico gestuurde toezicht op de financiële bedrijfsvoering van zorgaanbieders. In combinatie met de hiervoor genoemde verplichtingen zorgt dit alle bij de praktijkhouders voor een enorme toename van de administratieve lasten. 

“Naar verwachting moeten praktijkhouders in de toekomst rekening houden met een toename van de totale kosten van de jaarverantwoording van € 6.000 tot € 10.000” 

Financiële lastenverzwaring 

Maar naast de administratieve lasten zorgen de geëiste soort van jaarverantwoording en bijbehorende accountantsverklaring voor een enorme financiële lastenverzwaring. Op dit moment zal niet iedere zorgaanbieder de jaarverantwoording laten verzorgen door een accountantskantoor.  

Indien de concept ministeriële regeling niet zal worden aangepast, dient iedere zorgaanbieder in ieder geval te moeten overstappen naar een accountantskantoor. Aangezien een accountantskantoor te maken heeft met meer wetgeving en verplichtingen zal deze overstap al vaak gepaard gaan met een toename van de kosten. Indien de verplichting voor een controleverklaring ook niet zal wijzigen, zorgt dit voor nog eens extra verhoging van de jaarkosten.  

Naar verwachting moeten praktijkhouders in de toekomst rekening houden met een toename van de totale kosten van de jaarverantwoording van € 6.000 tot € 10.000. U ziet dat de administratieve lasten en hoge kosten die de verplichtingen uit deze ministeriële regeling voor kleinschalige eerstelijnszorgaanbieders met zich meebrengen, dan ook volledig uit de pas gaan lopen en niet in verhouding staan tot de tijd die deze zorgaanbieders hebben voor patiëntenzorg. 

Deze wetgeving draagt dan ook niet bij aan het doel om de administratieve lasten en kosten te verlichten voor de praktijkhouders. 

van helder accountancy voor de zorg

Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.

, ,
Deel dit artikel