DOQ

Personeel in de artsenpraktijk zonder dienstbetrekking

Als u het werk in uw praktijk niet meer alleen aankunt, kunt u personeel in dienst nemen. Maar er zijn ook veel andere manieren om helpende handen in uw bedrijf te krijgen. In dit artikel gaan we in op de (fiscale) gevolgen van een meewerkende partner, meewerkende kinderen, stagiairs, zzp’ers en uitzendkrachten.

Als u het werk in de praktijk niet meer alleen aankunt, kunt u er ook voor kiezen om uw partner of kinderen te laten meewerken. Ook kunt u werk uitbesteden of assistentie inroepen van uitzendkrachten, zzp’ers of andere hulpkrachten. In dit artikel wordt besproken welke mogelijkheden er zijn. Iemand die meewerkt in uw praktijk, kan bij u in dienstbetrekking zijn. Dit kan belangrijke gevolgen hebben op het gebied van belastingen, Zorgverzekeringswet en sociale verzekeringen.

(Beeld: Pixabay)

Loonadministratie

Neemt u personeel in dienst? Dit brengt administratieve verplichtingen met zich mee zoals het aanleggen van een loonadministratie. Als u loon betaalt, krijgt u te maken met loonheffingen. Loonheffingen is de verzamelnaam voor premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) en loonbelasting/premie volksverzekeringen. Maar naast het in dienst nemen van personeel zijn er ook andere mogelijkheden. Hierna worden enkele van deze mogelijkheden behandeld.

Wanneer is iemand bij u in dienstbetrekking?

Het is voor u belangrijk te weten of iemand die voor u werkt, bij u in dienstbetrekking is of niet. Is hij bij u in dienstbetrekking, dan moet u loonheffingen inhouden en betalen.

Loonheffingen zijn:

 • de loonbelasting/premie volksverzekeringen;
 • de premies werknemersverzekeringen;
 • de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (werkgeversheffing Zvw en bijdrage Zvw).

Met inhouden en betalen van loonheffingen bedoelen we:

 • loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden op het loon van de werknemer en betalen;
 • premies werknemersverzekeringen betalen;
 • de werkgeversheffing Zvw betalen of bijdrage Zvw inhouden op het loon van de werknemer en betalen.

Als werkgever bent u inhoudingsplichtig voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

Voorwaarden voor een dienstbetrekking

Hoe bepaalt u of iemand die meewerkt in uw onderneming, bij u in dienstbetrekking is? Hiervoor gelden de volgende 3 voorwaarden:

 1. Hij heeft zich verplicht om voor u te werken.
 2. Hij ontvangt daarvoor loon.
 3. Tussen u en de werknemer is een ‘gezagsverhouding’. Dat wil zeggen: u kunt hem opdrachten en aanwijzingen geven over het werk dat moet worden gedaan, en hij moet zich daaraan houden. Doet zich deze situatie voor, dan moet u de regels voor de loonheffingen toepassen. Het maakt dan niet uit of degene die meewerkt in vaste dienst is of niet. Ook een losse hulpkracht, zoals een vakantiewerker, kan bij u in dienstbetrekking zijn.

In sommige gevallen moet u de regels voor de loonheffingen ook toepassen als niet wordt voldaan aan de voorwaarden die hierboven zijn genoemd. Voorbeelden hiervan zijn stagiairs en meewerkende kinderen. Dit worden fictieve dienstbetrekkingen genoemd.

Modelovereenkomsten en de wet DBA

Als u werkt met een freelancer of zzp’er, en u twijfelt of er sprake is van een dienstbetrekking, gebruik dan een modelovereenkomst. U hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen als u en uw opdrachtnemer volgens deze overeenkomst werken. De opdrachtnemer is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en u houdt geen bijdrage Zvw in. Voor de inkomstenbelasting en de bijdrage Zvw krijgt de opdrachtnemer zelf een aanslag.

Uw partner gaat meewerken in uw praktijk

Wanneer uw partner gaat meewerken inde praktijk, zijn er onder meer de volgende mogelijkheden:

 • U betaalt uw partner niets en u maakt gebruik van de meewerkaftrek.
 • U betaalt uw partner een beloning voor het meewerken.
 • U sluit een arbeidsovereenkomst met uw partner, zodat uw partner bij u in dienstbetrekking is.
 • U en uw partner worden samen ondernemer.

Alleen als uw partner bij u in dienstbetrekking is, moet u loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen. Voor de werknemersverzekeringen kan er ook sprake zijn van een dienstbetrekking voor een partner. Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden en de gezagsverhouding.

Meewerkaftrek

De meewerkaftrek is een onderdeel van de ondernemersaftrek. Als uw partner onbetaald meewerkt, kunt u na afloop van het jaar een bedrag aftrekken van uw winst: de meewerkaftrek. U moet dan wel voldoen aan het urencriterium. Het bedrag van de meewerkaftrek is afhankelijk van de hoogte van de winst en van het aantal uren dat uw partner meewerkt. De winst waarover u de meewerkaftrek berekent, is de winst uit uw praktijk.

Aantal meegewerkte uren                           Meewerkaftrek

1.750 of meer                                                    4% van de winst

1.225–1.749                                                       3% van de winst

875–1.224                                                           2% van de winst

525–874                                                               1,25% van de winst

minder dan 525                                                geen meewerkaftrek

Omdat u het aantal meegewerkte uren aannemelijk moet kunnen maken, is het raadzaam een urenadministratie bij te houden. Het bedrag van de meewerkaftrek is voor uw partner geen inkomen. Uw partner hoeft daarover geen belasting te betalen.

Arbeidsbeloning

Hebt u met uw partner afgesproken dat deze een vergoeding ontvangt voor de meegewerkte uren, dan kunt u die bij uw aangifte inkomstenbelasting als kosten van de winst aftrekken. Als de beloning minder is dan € 5.000 per jaar, kunt u de beloning niet aftrekken van de winst. Is de beloning € 5.000 of meer, dan kunt u wel het volledige bedrag aftrekken van de winst.

De hoogte van de beloning moet reëel zijn voor het werk dat uw partner doet. Verder is het aan te bevelen de gewerkte uren te registreren. Uit uw administratie moet blijken op welke manier u uw partner uitbetaalt, bijvoorbeeld door overmaking op een rekening of in de vorm van een schulderkenning (een verklaring dat u een schuld aan uw partner hebt).

De arbeidsbeloning is voor uw partner inkomen, als die beloning minimaal € 5.000 is. Uw partner betaalt daarover inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Arbeidsovereenkomst met uw partner

U kunt met uw partner een arbeidsovereenkomst sluiten. Uw partner is dan bij u in dienstbetrekking. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • uw partner werkt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als uw andere werknemers;
 • uw partner ontvangt loon.

Welke mogelijkheid voor u en uw partner het gunstigst is, verschilt per situatie.

U en uw partner worden samen ondernemer

Als u en uw partner samen ondernemer worden, moet u de ondernemingsvorm van de onderneming aanpassen.

Uw kind gaat meewerken

Bij het laten meewerken van uw kind in uw onderneming zijn er 2 mogelijkheden:

 1. U sluit een arbeidsovereenkomst met uw kind.
 2. Uw kind werkt mee op basis van de familierelatie.

Arbeidsovereenkomst met uw kind

U sluit als werkgever met uw kind een arbeidsovereenkomst. Uw kind is dan bij u in dienstbetrekking en werkt onder dezelfde voorwaarden die voor andere werknemers zouden gelden. Het kind is dan ook verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Familierelatie

Uw kind werkt mee op basis van de familieverhouding. Als beloning voor het meewerken krijgt uw kind bijvoorbeeld kost en inwoning, kleding, zakgeld en een klein gedeelte van de winst. Als u geen arbeidsovereenkomst hebt gesloten met uw kind en het kind is ten minste 15 jaar, moet u loonbelasting/premie volksverzekeringen en de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet berekenen en betalen. Het kind is dan verzekerd voor de volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet, maar niet voor de werknemersverzekeringen.

Vereenvoudigde regeling

U kunt ook gebruikmaken van een vereenvoudigde regeling voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Voor die regeling gelden speciale voorwaarden. Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u verzoeken bij de belastingdienst om de vereenvoudigde regeling toe te mogen passen.

U huurt uitzendkrachten in of u leent personeel in van een andere praktijk

Het kan zijn dat u uitzendkrachten inhuurt van een uitzendbureau of personeel inleent van een andere praktijk. U hoeft dan in het algemeen geen loonheffingen af te dragen. Dat doet namelijk het uitzendbureau of de uitlenende onderneming.

Wel kunt u aansprakelijk worden gesteld voor betaling van de loonheffingen en de btw als het uitzendbureau of de uitlenende onderneming deze belastingen niet betaalt. Let op! Met het inhuren van medisch personeel kan er sprake zijn btw-heffing, ook wanneer u personeel van een collega-praktijk inhuurt.

U schakelt freelancers of zzp’ers in

Het begrip ‘freelancer’ of ‘zzp’er’ zegt op zichzelf niets over het feit of u wel of niet te maken krijgt met loonheffingen. Het hangt ervan af of de freelancer of zzp’er de werkzaamheden helemaal zelfstandig uitvoert of dat er een gezagsverhouding is tussen u en hem.

Twijfelt u of er sprake is van een dienstbetrekking, gebruik dan een modelovereenkomst. U hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen als u en uw opdrachtnemer volgens deze overeenkomst werken.

De opdrachtnemer is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en u houdt geen bijdrage Zvw in. Voor de inkomstenbelasting en de bijdrage Zvw krijgt de opdrachtnemer zelf een aanslag.

Meer informatie over het werken met modelovereenkomsten en de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) vindt u op belastingdienst.nl/dba.

U hebt stagiairs in uw onderneming

Als er leerlingen en studenten stagelopen in uw onderneming, moet u over hun loon of stagevergoeding loonheffingen berekenen en betalen, als ze een reële beloning krijgen en werk doen net als uw andere werknemers. Betaalt u de vergoeding aan de school of het opleidingsinstituut, dan hoeft u onder bepaalde voorwaarden geen loonheffingen te berekenen.

Stagiairs die op basis van een arbeidsovereenkomst (echte dienstbetrekking) bij u werken, zijn verzekerd voor alle werknemersverzekeringen. U moet dan ook premies werknemersverzekeringen berekenen.

Als de stagiairs een beloning krijgen zonder een arbeidsovereenkomst, dan is er sprake van een fictieve dienstbetrekking. De stagiairs zijn wel verzekerd voor de Wet Wajong en de Ziektewet. U hoeft daarvoor echter geen premies te betalen.


In het volgende artikel nemen wij u mee in de voorwaarden bij het hebben van personeel in dienstbetrekking.


Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.

van helder accountancy voor de zorg
Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Casus: jonge patiënt met heftige oorpijn

De 9-jarige patiënt voor u heeft de hele nacht heftige oorpijn gehad rechts. Zijn gehoor is beiderzijds goed en hij heeft geen koorts. Hij is een weinig snotterig. Wat is uw diagnose?

In Search of Stories brengt levens­verhalen tot leven

Het onderzoeksproject ‘In Search of Stories’, geleid door oncoloog Hanneke van Laarhoven, brengt verhalen van ongeneeslijk zieke patiënten tot leven. “De analyse van deze verhalen biedt inzichten die met traditionele methoden vaak over het hoofd worden gezien.”

‘Het preferentiebeleid gaat binnen nu en vier jaar op de schop’

Het preferentiebeleid is volledig doorgeslagen en moet hoognodig op de schop, vindt Aad de Groot, directeur van Zorgverzekeraar DSW. “Het is lastig te berekenen, maar we vermoeden wel dat door de lage prijzen juist andere kosten kunnen toenemen.”

‘Dokters voelen zelf de paradox van samen beslissen in de spreek­kamer’

Samen beslissen kan patiënten tijdelijk veel stress en onzekerheid bezorgen, blijkt uit onderzoek van Inge Henselmans. “Wij staan helemaal achter de beweging van samen beslissen, maar vonden dat er ook oog moest zijn voor de negatieve aspecten ervan.”

‘Het ziekenhuis kan ook zonder lachgas’

Nicolaas Sperna Weiland geeft inzicht in de duurzaamheid van lachgas. “Ik denk persoonlijk dat er ook andere pijnstilling voorhanden is om kortdurend comfort te geven. Vaak met betere pijnstillende effecten en minder nadelige milieueffecten.”

Stop met jezelf onder­mijnen: vijf stappen tegen het imposter syndroom

Bang om door de mand te vallen, prestatiegericht, conflictvermijdend? Veel jonge artsen hebben last van het imposter syndroom. Moniek de Boer geeft praktische tips. “Het ontwikkelen van een gezonde werk-privé balans en het accepteren van kwetsbaarheid is cruciaal.”

Casus: patiënt met huidkleurige papel op de rug

Een 54-jarige vrouw meldt zich bij de huisarts met een huidkleurige papel op de rug. Mevrouw heeft in haar voorgeschiedenis een basaalcelcarcinoom (BCC) gehad van het gelaat. In haar familie komt geen huidkanker voor. Wat is uw diagnose?

Waarom moet ik als arts aandacht hebben voor lhbtiq+?

Zichtbaarheid en veiligheid zijn belangrijk bij het omgaan met lhbtiq+-ers in de zorg, pleit longarts Karin Pool. Ze geeft praktische tips voor zorgverleners en zorginstellingen. “Met kleine aanpassingen, bijvoorbeeld in taalgebruik, maak je al een groot verschil.”

De overgang: hormoon­therapie helpt, maar is geen wonder­middel

Gynaecoloog Dorenda van Dijken promoot hormoontherapie bij overgangsklachten, maar noemt het geen wondermiddel voor de gezondheid op langere termijn. “We kunnen als artsen zeggen dat je de overgang moet omarmen, maar ik vind dat elke vrouw dat zelf bepaalt.”

Casus: man met opgezette en verkleurde gewrichten en zwelling linkeroor

Een 52-jarige man klaagt over pijnlijke en stijve handen. De gewrichten van beide handen en vingers zijn opgezet en blauw-paars verkleurd. Verder heeft hij klachten van moeheid en malaise. Hij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Personeel in de artsenpraktijk in loondienst

Naar dit artikel »