DOQ

Puffer-app geeft zorg op maat voor kinderen met astma

Veel betere controle over astma, meer zelfmanagement en begeleiding precies op momenten dat dat nodig is. Dat zijn de effecten van thuismonitoring en ondersteuning via de Puffer-app, ontwikkeld in Medisch Spectrum Twente voor kinderen met astma. “Deze manier van zorg leidt tot ruim 80% minder ziekenhuisopnames, spoedbezoeken en polikliniekbezoeken”, vertelt technisch geneeskundige Mattiènne van der Kamp.

Astma kent periodes met meer of juist minder klachten. Zorg met geplande poliklinische bezoeken sluit daar niet goed bij aan, zo stelt Mattiènne van der Kamp. “Soms komt een kind op de poli terwijl er geen klachten zijn. Dit terwijl de behandelaar hen juist wil zien op het moment dat er wel klachten zijn. Want dan krijg je beter inzicht in de astma en kun je effectiever behandelen. Vanuit die gedachte zijn we gaan onderzoeken of we kinderen thuis kunnen monitoren, met ook contact op afstand op momenten dat dat nodig is. Dat sluit beter aan bij het episodische karakter van astma.”

“We zagen al snel dat thuismonitoring meer inzicht geeft ”

Technisch geneeskundige Mattiènne van der Kamp

Veel informatie

Er zijn verschillende technologische mogelijkheden voor thuismonitoring, zoals handzame longfunctiemeters, slimme inhalers, en trackers voor activiteiten, hartslag en ademhaling. Een combinatie daarvan kan op afstand veel informatie geven over de toestand van het kind en de controle van de astma. “Samen met een zorgverzekeraar zijn we een pilot gestart om dat toe te passen in de zorg en na te gaan of het effectief is. Met een astmateam met kinderlongartsen, technisch geneeskundigen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten zijn we afgestapt van de geplande poliklinische bezoeken bij een deel van onze astmapatiënten. We richtten ons in deze groep helemaal op zorg op afstand, met alleen een consult als dat nodig was.”

Meer inzicht

De gebruikelijke zorg werd dus losgelaten. Dat had aanvankelijk wel wat voeten in de aarde, want blijft de kwaliteit van de zorg behouden? Van der Kamp: “Thuismonitoring is een nieuwe manier om patiënten te volgen. Het kan lastig zijn om vanuit bestaande zorg zo’n stap te zetten. Misschien vinden metingen niet goed of niet op tijd plaats, of verwatert het contact met de patiënt doordat deze weinig aan de bel trekt. Maar gelukkig zagen we al snel dat thuismonitoring juist meer inzicht geeft en dat de behandelaar meer grip krijgt op de astma van de patiënt. We zien bijvoorbeeld welke factoren de astma verergeren en waar het niet goed gaat in het zelfmanagement. En via contact op afstand kunnen we meteen bijsturen.”

“We zien dat ouders gaandeweg steeds meer de regie nemen over de zorg voor hun kind”

Meer zelfmanagement

Bij een aanvraag voor thuismonitoring geven de astmaverpleegkundige en technisch geneeskundige het kind en de ouders een instructie over het gebruik van de app. Afhankelijk van wat nodig is, krijgen de ouders verschillende thuismeters mee. Daarbij worden ook afspraken gemaakt over contactmomenten, bijvoorbeeld wekelijks of alleen als het nodig is. “Op vragen of berichten reageren we binnen een dag”, zegt Van der Kamp. “Het contact gaat in eerste instantie via de verpleegkundige. Bijzondere situaties bespreken we in het multidisciplinaire team en sowieso bespreken we wekelijks alle patiënten.”

Inmiddels is bekend dat thuismonitoring veel positieve effecten heeft: niet alleen veel minder ziekenhuisbezoeken, maar ook gerichte begeleiding en daardoor meer controle over de astma. “Kinderen en hun ouders bouwen steeds meer zelfmanagement op”, aldus Van der Kamp.

Vertrouwen

Voor het pilotonderzoek is een app gebruikt met een chatfunctie en de mogelijkheid om metingen te sturen of filmpjes wanneer er astmaklachten zijn. Gaandeweg heeft de app meer functies gekregen. Zo kunnen patiënten nu gegevens over medicatie bijhouden en is er een gepersonaliseerd actieplan voor het geval er klachten zijn. De app is nu nog gericht op kinderen met astma, maar volgens Van der Kamp is de stap naar volwassenen zeker mogelijk. “En wellicht ook andere chronische aandoeningen waarbij dezelfde aspecten spelen.”

Niet alleen behandelaars, maar ook ouders zijn positief over deze nieuwe manier van zorg. Van der Kamp: “Zij maken zich zorgen als er klachten zijn of als die erger worden. Via de app kunnen zij snel een vraag stellen en kunnen wij hen geruststellen en ondersteunen. Dat geeft hen vertrouwen dat zij bepaalde aspecten zelf kunnen oppakken. We zien dat ouders gaandeweg steeds meer de regie nemen over de zorg voor hun kind.”

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx
Lees ook: Status astmaticus: stoppen met roken en goede nazorg

Naar dit artikel »