DOQ

Slechtere overleving bij meerdere primaire melanomen vs. solitaire tumor

Patiënten met meerdere primaire melanomen hadden een slechtere overleving dan patiënten met een solitair primair melanoom. Dit is naar voren gekomen uit een systematische review en meta-analyse die onlangs in JAAD werd gepubliceerd.  

Na een eerste primair melanoom hebben patiënten een verhoogd risico op een volgend primair invasief melanoom. Een recente studie uit Australië rapporteerde een meer dan vijf keer hogere incidentie in vergelijking met de algemene bevolking.  

(bron foto iStock)

Uiteenlopende overlevingscijfers 

Een aanzienlijk deel van de patiënten ontwikkelt meerdere, niet-synchrone, primaire melanomen. Er is discussie over de prognose van patiënten met meerdere invasieve melanomen. Weliswaar is er veel literatuur over de risicofactoren voor het ontwikkelen van meerdere primaire melanomen, maar studies naar de overleving zijn schaars.  
In enkele grote studies is alleen van patiënten met een solitair dik melanoom de overleving vastgesteld, waarbij de effecten van andere tumoren bij dezelfde patiënt buiten beschouwing zijn gelaten. In andere studies waarin specifiek de impact van meerdere primaire melanomen is geëvalueerd, zijn uiteenlopende overlevingscijfers gevonden. Bovendien werden deze studies beperkt door statistische problemen en bias. De gerapporteerde overlevingsresultaten bij patiënten met meerdere primaire melanomen worden sterk beïnvloed door de gebruikte statistische analyse.  

Systematische review en meta-analyse 

In de huidige systematische review en meta-analyse is het gepubliceerde bewijs met betrekking tot de overleving van patiënten met meerdere melanomen geïnventariseerd en vergeleken met de overleving van patiënten met een solitair primair melanoom. Daarbij is specifiek gekeken naar de methodologie van de geanalyseerde studies. Vervolgens vond een kwantitatieve analyse van die studies plaats, waarin op de juiste manier rekening is gehouden met overlevingsbias. 
In deze systematische review en meta-analyse kwamen 14 studies voor een nadere analyse in aanmerking. De conclusies over de overleving varieerden aanzienlijk, afhankelijk van de gebruikte statistische methode.  

Aanzienlijke heterogeniteit 

Vier studies waarin de overlevingsbias werd verklaard door de overlevingstijd te verdelen, werden opgenomen in een kwantitatieve analyse.  
Drie van deze studies rapporteerden een overlevingsnadeel voor meerdere primaire melanomen, terwijl de vierde studie geen verschil in overleving liet zien. De gepoolde hazard ratio was 1,39 (95%-betrouwbaarheidsinterval 1,07-1,81). Daarbij was echter sprake van een significante heterogeniteit (I2 = 96,8%, p-waarde voor heterogeniteit was < 0,001).  
De aanzienlijke heterogeniteit in methodologie van de onderzochte studies is een beperking van deze systematische review en meta-analyse. 

Conclusie 

De literatuur over de overleving van patiënten met meerdere primaire melanomen levert variabele en tegengestelde bevindingen op en wordt beperkt door statistische beperkingen. In systematische review en meta-analyse zijn de beschikbare gegevens geanalyseerd met behulp van robuuste statistische methoden. Daarbij kwam naar voren dat patiënten met meerdere primaire melanomen een slechtere overleving hadden dan patiënten met een solitair primair melanoom. 


Referentie: Peek G, Olsen CM, Baade P, et al. Survival in patients with multiple primary melanomas: Systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol. 2020;83:1406-1414. https://www.jaad.org/article/S0190-9622(20)30499-0/fulltext , https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32246965/ 

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH-artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx