DOQ

Astma

Nieuwe richtlijn ‘Astma en zwanger­schap’: tegen­strijdige adviezen opgelost

“Wanneer je astma vanaf het begin van de zwangerschap niet goed onder controle houdt, dan zijn er juist verhoogde risico’s. Bijvoorbeeld een verhoogde kans op een vroeggeboorte, pre-eclampsie, of een keizersnede”, aldus Saar van Nederveen-Bendien.

Positieve effecten van long­revali­datie bij ernstig astma blijven behouden

De positieve effecten van longrevalidatie bij patiënten met ernstige vorm van astma blijven op langere termijn behouden, ontdekte Bram van den Borst. “Het kan een heel zinvolle toevoeging zijn aan tweedelijnszorg voor patiënten met ernstig astma.”

Puffer-app geeft zorg op maat voor kinderen met astma

Thuismonitoring en ondersteuning via de Puffer-app levert kinderen met astma veel voordelen op, vertelt Mattiènne van der Kamp. “Thuismonitoring levert niet alleen veel minder ziekenhuisbezoeken op, maar ook gerichte begeleiding en daardoor meer controle over de astma.”

Status astmaticus: stoppen met roken en goede nazorg

Onderzoek van Shelley Boeschoten laat zien dat oudere kinderen, kinderen die al langer klachten hebben, en kinderen die zijn blootgesteld aan sigarettenrook een hoger risico hebben op IC-opname. “Het is belangrijk dat artsen zich bewust zijn van vermijdbare risicofactoren.”

Oplaaddosis IV salbutamol bij ernstig acuut astma niet zinvol

Een oplaaddosis IV salbutamol bij kinderen met ernstig acuut astma op een kinder-IC (PICU) heeft geen klinisch voordeel. Dat blijkt uit een gerandomiseerde multicenter studie vanuit SKIC, het Nederlandse PICU onderzoeksnetwerk.

Geavan­ceerde long­functie­test niet nodig voor onderscheid astma/COPD

Astma en COPD zijn te onderscheiden op basis van medische voorgeschiedenis en spirometrie. Meer geavanceerde longfunctietesten verhogen het diagnostisch onderscheid tussen de twee ziektebeelden niet.


Inhalatie­therapie bij patiënten met ernstig astma suboptimaal

Bij vier op de vijf patiënten met ernstig astma is de therapietrouw met inhalatiecorticosteroïden en/of de inhalatietechniek suboptimaal. Amsterdamse onderzoekers vinden dat eerst de inhalatietechniek moet verbeteren alvorens over te stappen op biologicals.

Long­revali­datie op hoogte: waarde­volle optie bij ernstig astma

“Door de snelle verbetering van klachten ervaren mensen vaak na lange tijd weer hoe het is om hun astma onder controle te hebben”, zegt onderzoeker dr. Karin Fieten van het Nederlands Astmacentrum Davos en SIAF.

Steroïd­sparend effect beperkt tot astma­patiënt­en met hoog eosino­fielen­getal

Tezepelumab bleek in de totale studiepopulatie van SOURCE geen significant steroïdsparend effect te hebben, maar wel bij deelnemers met een hoog eosinofielengetal.

‘Astma of hooikoorts kunnen aanwijzing zijn voor een primaire afweer­stoornis’

Mensen met een primaire immuundeficiëntie hebben gemiddeld meer aanleg voor astma, hooikoorts, constitutioneel eczeem en voedselallergie dan personen uit een gezonde controlegroep. Jill de Wit bracht een sterke correlatie aan het licht tussen primaire afweerstoornissen en atopische aandoeningen.

FeNO-metingen niet nuttig voor sturen van astma­behan&hy;deling kinderen

De bevindingen van de RAACENO-studie ondersteunen niet het routinematig gebruik van FeNO-metingen in een tweedelijnszorg, als onderdeel van de astmabehandeling. Nader onderzoek naar andere objectieve markers is nodig voor het sturen van de astmabehandeling bij kinderen.

Huisarts volgt bij astma en COPD in 60% van gevallen advies longarts op

De Astma/COPD-dienst van Certe houdt zorg voor astma- en COPD-patiënten in de eerste lijn. Bij (een vermoeden van) obstructieve longziekte verwijst de huisarts de patiënt naar de service, waarna een longarts diagnosticeert en een behandelplan maakt. “Zes op de tien keer wordt het advies opgevolgd”, aldus anios Niels Schipper die onderzoek hiernaar deed.

Bij ernstig astma heeft COVID-19 een slechter beloop

Patiënten met ernstig astma hebben meer kans om vanwege COVID-19 op de intensive care te worden opgenomen of te overlijden. In een Britse studie werd onlangs het risico op SARS-CoV-2-infectie en het beloop daarvan vastgesteld bij astmapatiënten met diverse fenotypes.

Digitale voorzet­kamer verbetert inname inhalatie­medi­catie bij COPD

Het aantal fouten met medicatie inhaleren neemt bij COPD-patiënten flink af dankzij een digitale voorzetkamer en de daaruit voortvloeiende persoonlijke inhalatie-instructies. “In de OUTER SPACE-studie leidde dit bij patiënten met COPD tot 38% minder fouten”, zegt Job van Boven, hoofdonderzoeker en oprichter van het Therapietrouw Centrum van het UMCG.

Antibioticagebruik jonge kinderen kan leiden tot ontwikkelen astma

Dr. Elise Slob: “De associatie tussen antibioticagebruik op jonge leeftijd en astma is eerder aangetoond. Wij hebben bekeken of deze relatie overeind bleef na controle voor genetische- en omgevingsfactoren.”

Anios Mahon: ‘Roken beïnvloedt niet alleen het ongeboren kind, maar zelfs volgende generaties’

Onderzoek onder drie generaties laat zien dat roken door de maternale grootmoeder geassocieerd is met een hoger risico op astma en lagere longfunctie bij kleinkinderen en in het bijzonder bij kleinzonen.

Respons op parenterale corticosteroïden voorspellend voor longfunctiebeloop bij astma

De post-bronchodilatoire FEV1 na een challenge met parenterale corticosteroïden is voorspellend voor het longfunctiebeloop bij volwassenen met matig tot ernstig astma.

Vitamine A vermindert risico op astma later in de kindertijd

Extra inname van vitamine A, maar niet van β-caroteen, halverwege de kindertijd geeft een toegenomen longfunctie op latere leeftijd en een afgenomen risico op astma.

Onrust over nieuw VGZ-preferentiebeleid: ‘Het is penny wise pound foolish om voor goedkoopste product te gaan’

VGZ heeft sinds dit jaar haar preferentiebeleid astma/COPD aangepast, waardoor de Turbohaler wordt verruild voor de Easyhaler. Diverse huisartsen en longartsen maken bezwaar. “Het gaat echt om een andere inhalator en om een andere wijze van voorbereiden en toedienen.”

Bronchiale thermoplastiek verbetert gladde spiermassa bij astma

Bronchiale thermoplastiek resulteert in een afname van de gladde spiermassa en klachten bij ernstige astma, zo is voor de eerste keer aangetoond.

Kinderlongarts i.o. Van den Wijngaart: ‘E-healthconcept Luchtbrug is naast astma ook bij andere chronische aandoeningen toepasbaar’

E-healthprogramma Luchtbrug voor kinderen met astma wordt al door 20 ziekenhuizen gebruikt. Tijdens de coronacrisis wordt het ook versneld ingezet voor andere chronische ziekten zoals CF.

Weinig therapietrouw bij gebruik LABA/ICS

Meer dan 80% van de astmapatiënten die starten met GINA stap 5-medicatie heeft geen goede therapietrouw op LABA/ICS. Dit blijkt uit een Australische studie.

Paradoxale rol van IL-1-signalering bij astma en COPD

Hoewel er veel preklinisch bewijs is dat een ontregelde signalering via interleukine-1 bijdraagt aan de pathogenese van astma en COPD, heeft zich dat niet vertaald in betere behandelmogelijkheden, zo blijkt uit recent onderzoek.

Diagnose van intersti­tiële longziekte kan met vriesbiopt

Diagnostiek van een interstitiële longziekte kan in eerste instantie gebeuren met een vriesbiopt in plaats van direct een operatief biopt. Dit kan vier van de vijf operaties voorkomen, ontdekte Kirsten Kalverda. “Deze methode is veel patiëntvriendelijker.”

Eindelijk: een vaste onderzoeks­definitie voor urineweg­infectie

Merel Lambregts hielp een internationale consensus voor de definitie van urineweginfecties voor onderzoek vast te stellen. “Onderzoek naar urineweginfecties is heel belangrijk, met name in het licht van antibioticaresistentie.”

Meer vrouwgericht onderzoek naar hersen­bloedingen nodig

Er is te weinig kennis over hersenbloedingen bij vrouwen, terwijl de zwangerschap en de menopauze het risico hierop verhogen, concludeerde Mariam Ali. “We streven naar een inclusievere zorg door vrouwen aan te moedigen deel te nemen aan onderzoeken.”

Pilotproject: hartfalen­patiënt tevreden over pro­actieve zorg­planning

Proactieve zorgplanning wordt niet veel toegepast bij hartfalen. Maar uit een pilotproject blijkt dat patiënten hier wel behoefte aan hebben, vertellen Jenifer Coster en Pauline de Graeff. “We moeten crisiszorg voorkomen, ook in het kader van zinnige zorg.”

‘Dokters voelen zelf de paradox van samen beslissen in de spreek­kamer’

Samen beslissen kan patiënten tijdelijk veel stress en onzekerheid bezorgen, blijkt uit onderzoek van Inge Henselmans. “Wij staan helemaal achter de beweging van samen beslissen, maar vonden dat er ook oog moest zijn voor de negatieve aspecten ervan.”

Contactlenzen en medicatie, het ondergeschoven kindje in de apotheek

Het dragen van contactlenzen kan conflicteren met het gebruik van medicatie, vertelt Daphne Ensink-Dost. Goede voorlichting kan oogproblemen voorkomen. “In de praktijk geven apothekers lang niet altijd advies hierover aan hun patiënten.”

‘Off-label’-medicatie bij zeldzame immuun-inflammatoire aandoeningen

Het DRIMID-consortium onderzoekt of ‘off-label’-medicatie veilig en effectief is bij zeldzame inflammatoire immunologische aandoeningen. Jaap van Laar: “Filgotinib is het begin, we verwachten in de toekomst meer geneesmiddelen een nieuwe toepassing te kunnen geven.”

Antiek lepramiddel biedt perspectief bij NTM-infecties

Jakko van Ingen test of een oud lepramiddel – clofazimine – rifampicine kan gaan vervangen bij de behandeling van NTM-infecties. “Stop alsjeblieft met rifampicine. Clofazimine is een veilig middel waarmee ervaring is opgedaan. Het is oraal toe te dienen en niet duur.”

Keel­amandelen laseren in plaats van opereren

Laseren van de keelamandelen gebeurt poliklinisch, verloopt sneller, is minder pijnlijk en leidt tot minder complicaties en een sneller herstel ten opzichte van operatieve verwijdering, toonde Henk Blom aan. “Er is geen ziekenhuisopname meer nodig.”