DOQ

Verwijzen naar zelfhulptools vermindert machteloosheid

Dat tinnitus geen medisch behandelbare aandoening is, zorgt vaak voor machteloosheid bij patiënten én bij artsen. Klinisch neuropsycholoog en tinnitusonderzoeker Olav Wagenaar wil die machteloosheid bestrijden met zelfhulp op basis van educatie. “Het advies ‘leer er maar mee leven’ is niet patiëntvriendelijk, maar op zich niet onjuist. Vertel er dan wél bij hoe dan.”

Het meest bekende misverstand over tinnitus is volgens klinisch neuropsycholoog en tinnitusonderzoeker Olav Wagenaar dat er niets aan te doen is. “Alhoewel het in geval van de arts klopt, omdat er geen medische behandeling bestaat. Volgens veel patiënten zeggen dokters daarom vaak: ‘Wen er maar aan’. Dat advies is vanuit het perspectief van een wanhopige patiënt echter niet erg behulpzaam; vertel er dan bij hoe ze dat kunnen doen!”

“Die oorzaak van tinnitus kan liggen bij somatische problemen, bij gehoorverlies of bij psychische problemen”

Klinisch neuropsycholoog Olav Wagenaar


Mentale overbelasting

Oorsuizen is volgens Wagenaar meestal een symptoom van mentale overbelasting. Er moet dus onderzocht worden waardoor het brein overbelast is. “Tinnitus is een symptoom en geen ziekte. Het wordt soms ziekmakend als je niet begrijpt hoe oorzaken en gevolgen met elkaar verweven zijn. Die oorzaak kan liggen bij somatische problemen, bij gehoorverlies of bij psychische problemen.”
De stap naar een huisarts en eventuele doorverwijzingen naar specialisten noemt hij noodzakelijke protocollaire stappen. De rol van de arts is uitsluiten van iets lichamelijks dat de overbelasting -waar tinnitus een uiting van is- veroorzaakt, zoals een om medische reden verzwakte conditie, aandoening van het gehoororgaan, of een probleem met betrekking tot hersenfuncties.

“De verwachting van de patiënt is vaak dat de arts tinnitus gaat behandelen”

Geen medische behandeling

Als er niets gevonden wordt wat behandelbaar is, dan moet de arts volgens Wagenaar goed uitleggen waarom het verder gaat dan zijn of haar specialisme en alleen gericht doorverwijzen. “De communicatie sluit nu niet altijd aan bij de verwachting van de patiënt. Ik heb wel eens gehoord dat een patiënt door een arts geruststellend werd gefeliciteerd met ‘een fantastisch oor’, terwijl die persoon ontzettend veel last had van tinnitus. De verwachting van de patiënt is vaak dat de arts tinnitus gaat behandelen. Er is echter geen medische behandeling van tinnitus. De arts kan wel vragen: “Wat wilt u dat ik doe zodat u zich geholpen voelt?’”

Machteloosheid van de patiënt

En daar komt volgens Wagenaar een stuk educatie om de hoek kijken. “Veel hulpverleners zeggen dat je je leven moet aanpassen aan de tinnitus, maar zonder tools gaat dat niet. Dan voel je je extra machteloos. Aanpassing is actief gedrag en machteloosheid belemmert dat.” Artsen kunnen iets adviseren dat bijdraagt aan hoe de patiënt zich aan leert passen aan de situatie. “De patiënt is zelf de belangrijkste behandelaar”, zegt Wagenaar. “Je moet oppassen voor over-medicalisering van oorsuizen door voortdurende diagnostische verwijzingen. Geef patiënten gelegenheid om zelf de regie te nemen in het aanpassingsproces. Zelfhulp is niet: succes, doe het zelf maar. Het is richting geven naar waar ze tools voor zelfhulp kunnen vinden.”

“De grootste groep mensen met tinnitus ervaart geen hinder”

Machteloosheid van de hulpverlener

Patiënten lezen vaak dramatische verhalen op internet over tinnitus. Dan wil je als arts niet zeggen dat er niets (medisch) aan te doen is. De poging het positief te draaien (‘u heeft een fantastisch oor’) wijst volgens Wagenaar, net als oneindig doorverwijzen en het voorschrijven van symptoombestrijdende medicijnen, ook op machteloosheid van de hulpverlener. Machteloosheid is er dus soms bij zowel artsen als patiënten, stelt hij. “Vooropgesteld: de grootste groep mensen met tinnitus ervaart geen hinder. Maar er is ook een groep ‘zoekers’ die zich vaak niet gehoord voelt. Juist aan die mensen moet je de vraag stellen wat ze nodig hebben en dan is educatie belangrijk. Als educatie ontbreekt, voelen ze zich nog machtelozer na het consult, waardoor de ervaren luidheid en hinder van tinnitus alleen maar groter wordt.”

“Geef patiënten gelegenheid om zelf de regie te nemen in het aanpassingsproces”

Educatie als therapeutische interventie

Educatie is volgens Wagenaar een therapeutische interventie die iedereen zou kunnen en moeten toepassen. Omdat dat meer dan gemiddelde kennis van tinnitus vraagt, wijst hij daarvoor onder ander naar zijn eigen boek en de e-health module (via Therapieland.nl.) “Uit de lange wachtlijsten bij derdelijns-centra blijkt dat deze zelfhulp-tools nu nog onvoldoende worden gevonden, terwijl deze juist zijn bedoeld om aanpassing te bevorderen en medische consumptie te verminderen.” Als artsen hierop wijzen, kunnen zij voorkomen dat patiënten in een vicieuze cirkel komen, meent hij. “Het voorkomt bovendien machteloosheid bij henzelf als hulpverlener: óók in een consult van tien minuten kun je met die tools psycho-educatie en concrete zelfhulp aanreiken. Dat is een goed antwoord op de hulpvraag.”
Wagenaar werkt momenteel in samenwerking met het HagaZiekenhuis en de Universiteit van Antwerpen aan een onderzoek naar de werkzaamheid van Virtual Reality (VR) om invloed uit te oefenen op de beleving van tinnitus. Hij hoopt dat VR ook een van de zelfhulptools kan worden die mensen met oorsuizen gewoon thuis kunnen gebruiken.

Heeft u tinnitusgerelateerde vragen? Mail: ovgwagenaar@gmail.com (geen patiëntverwijzingen)

Lees meer over:


Voor u geselecteerde artikelen

Boek over veilige sedatie toepassen op de SEH moet angst wegnemen

Vier SEH- artsen schreven een boek over veilige sedatie op de SEH. Het is bedoeld als naslagwerk en cursusmateriaal, vertellen Mischa Veen en Daniëlle van Winden. “Uniek is dat de informatie ook gericht is op het voorkomen van traumatische ervaringen voor patiënten.”

‘Wij willen over twintig jaar ook nog huisarts zijn’

Ties Janssen vertelt over het manifest ‘De huisarts van morgen’, waarmee de Lovah de continuïteit van de huisartsenzorg wil veiligstellen. “Al jaren wordt er nagedacht over vergrijzing en personeelstekorten in de zorg, en nog steeds kabbelt het maar voort.”

Casus: 13-jarig meisje met een bloedende moedervlek

Een 13-jarig meisje komt op het spreekuur omdat ze sinds enkele dagen een bloedende moedervlek heeft. De moedervlek zit er al sinds enkele maanden en is snel gegroeid en ook wat boller geworden. Verder geen klachten zoals pijn of jeuk. Wat is uw diagnose?

‘Ik heb medewerkers meegenomen naar waar ze het best op hun plek zijn’

Op de afdeling waar Jacqueline Loonen leiding geeft staat ‘persoonsgericht’ centraal, zowel in de patiëntenzorg als in de organisatie. “De patiënt en zorgverlener zijn samen verantwoordelijk. Iedereen komt vanuit zijn of haar expertise met voorstellen tot verbetering.”

Casus: vrouw met verkoudheid en oorpijn

Patiënte zit verkouden tegenover u met oorpijn links. De verkoudheid bestaat sinds gisteren maar de oorpijn is vannacht begonnen. De otalgie is pijnlijker dan de pijn die zij heeft ervaren bij de bevalling van haar kinderen. Het gehoor is links mogelijk iets minder dan rechts. Zij heeft geen koorts. Wat is uw diagnose?

Mededingings­toezicht biedt veel ruimte voor samen­werking

In ons zorgstelsel is veel ruimte voor samenwerking en netwerkvorming, vertelt Marco Varkevisser. “Veel zorgaanbieders denken dat heel veel niet mag van de ACM, terwijl die de afgelopen jaren heeft laten zien dat er juist veel ruimte is voor samenwerking.”

‘Vergroot herken­baarheid anti­biotica’

Een betere herkenbaarheid van antibiotica kan leiden tot verstandiger gebruik en zo helpen in de strijd tegen de wereldwijd groeiende antibioticaresistentie. Annelie Monnier en Heiman Wertheim vertellen over het ABACUS-project. “Resistentie kent geen grenzen.”

Medische hypnose: meer controle over je lijf en emoties

Kinderarts en hypnotherapeut Arine Vlieger vertelt over het gebruik van medische hypnose: “Als je de verwachtingen van de patiënt positief kan beïnvloeden dan heeft dat tevens effect op de behandeling. Taal is dan ook de basis van hypnose.”

Casus: vrouw met melaena, een steeds dikker wordende buik en een uitpuilende navel

Een vrouw wordt gepresenteerd op de Spoedeisende Hulp in verband met sinds 1 dag bestaande melaena. Daarnaast klaagt patiënte over een steeds dikker wordende buik, pijn in de rechter bovenbuik en een uitpuilende navel sinds 6 weken. Tevens zijn haar benen iets dikker geworden. Wat is uw diagnose?

In zes stappen afval op de OK reduceren

Roos Bleckman, Lukas Radema en hun collega’s van het OK Green Team bedachten een stappenplan om het afval op de OK de komende jaren met de helft te reduceren. “Het afdekmateriaal op de OK kon met maar liefst 20% gereduceerd kon worden.”


0
Laat een reactie achterx