Welke eisen stelt de Wet toetreding zorgaanbieders aan u?

mm
Frits Stünkel
Redactioneel,
11 februari 2022

Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze nieuwe wet regelt aan welke eisen zorgaanbieders – kleine en grote praktijkhouders, mogelijk ook zzp’ers – moeten voldoen voordat ze zorg mogen verlenen. Om dit jaar nog aan alle verplichtingen te kunnen voldoen, leest u hier wat u als vrijgevestigde zorgverlener moet doen.

De belangrijkste onderdelen van de Wet toetreding zorgaanbieders zijn:

 1. de meldplicht;
 2. de vergunningsplicht;
 3. de bestuursstructuur;
 4. de jaarverantwoording.

Meldplicht

Alle zorgaanbieders (dus ook zzp’ers) zijn verplicht zich vanaf 1 januari 2022 voorafgaand aan de voorgenomen zorgverlening melden via de website www.toetredingzorgaanbieders.nl. Stond u als zorgaanbieder vóór 1 januari 2022 in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa), dan geldt de meldplicht niet. Is dat niet het geval, dan dient u zich vóór 1 juli 2022 aan te melden.

Vergunningsplicht

Ook de vergunningsplicht geldt voor zowel bestaande als nieuwe zorgaanbieders.  Praktijken met meer dan tien zorgverleners dienen een vergunning aan te vragen via www.toetredingzorgaanbieders.nl.

Let op: zorgverleners zijn de personen die direct betrokken zijn bij de zorg (inclusief de assistente), ook wanneer dat in tijd beperkt is. Zzp‘ers tellen eveneens mee en ook de structurele opleidingsplaatsen BBL. Wie niet meetelt als ‘zorgverlener’ zijn: de balie-assistent, praktijkmanager en schoonmaker.

 • Een bestaande zorgaanbieder die werkt met méér dan 10 zorgverleners en die al is opgenomen in het LRZa, of die zich heeft gemeld voor 1 juli 2022, heeft tot 1 januari 2024 de tijd om een vergunning aan te vragen.
 • Een bestaande zorgaanbieder die na 1 januari 2022 groeit en naar meer dan 10 zorgverleners, heeft na overschrijding van deze grens nog 6 maanden de tijd om een vergunning aan te vragen.
 • Een zorgaanbieder die op of na 1 januari 2022 begint met zorgverlening en vergunning- plichtig is, moet voor het verlenen van die zorg over een Wtza-vergunning beschikken.

Bestuursstructuur

De Wtza stelt tevens eisen aan de bestuursstructuur van praktijken met meer dan 25 zorgverleners. Deze zijn verplicht een interne, onafhankelijke toezichthouder aan te stellen. De interne toezichthouder moet bestaan uit minstens drie natuurlijke personen. Deze nieuwe bestuursstructuur moet uiterlijk voor 1 januari 2024 zijn ingericht.

Jaarverantwoording

Er is een openbare jaarverantwoordingsplicht opgenomen die geldt voor een groot aantal zorgaanbieders. Zij worden verplicht vóór 1 juni volgend op het jaar van verantwoording diverse financiële informatie openbaar te maken. Het eerste jaar waarover verantwoording dient te worden afgelegd is het jaar 2022 en dit dient dus te gebeuren vóór 1 juni 2023. Deze jaarverantwoording is niet van toepassing op zzp’ers, tenzij zij werken vanuit een besloten vennootschap. Verder is er een onderscheid voor de diverse ondernemersvormen van waaruit men werkt. Zo hoeft een eenmanszaak maar een aantal vragen te beantwoorden en een beperkt aantal financiële zaken (veel ratio’s) openbaar te maken. Wel zijn er de nodige vragen te beantwoorden ten behoeve van de Nza. De verplichtingen voor besloten vennootschappen zijn echter veel groter, waarbij er onderscheid gemaakt moet worden tussen praktijk-BV en andere vennootschappen die wellicht bij een groep behoren.

Wat nu te doen?

Gezien de consequenties van deze nieuwe wetgeving op korte termijn (voor 1 juli 2022) en op wat langere termijn (1 juni 2023 of 1 januari 2024), is het raadzaam om de volgende stappen te zetten:

 1. Verdiept u zich in de Wtza! Dit kan door de site van bijvoorbeeld de LHV/FMS/KNMT te raadplegen. Veel informatie is ook te vinden op www.toetredingzorgaanbieders.nl;
 2. Check of u staat geregistreerd in het LRZa;
 3. Breng in beeld wat het voor u betekent als u een zorgaanbieder bent die al op 1 januari bestond. Maak een actielijst van de zaken die moeten worden geregeld;
 4. Breng in beeld wat het voor u betekent als u een zorgaanbieder bent die nog moet gaan starten in 2022. En maak een actielijst van nog te regelen zaken;
 5. Meldt u zich aan bij www.toetredingzorgaanbieders.nl;
 6. Neem contact op met uw accountant/administrateur en overleg hoe u er samen voor kunt zorgen dat uiterlijk 1 juni 2023 de benodigde cijfers kunnen worden verantwoord.
Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy voor de zorg heeft de uiterste zorg besteed aan de totstandkoming van deze uitgave. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaardt Van helder geen enkele aansprakelijkheid. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt zij zich aanbevolen.
,
Deel dit artikel