DOQ

Daniël Dresden


Artikelen van Daniël Dresden

Genetisch gemodi­ficeerd varkenshart getrans­plan­teerd naar mens

Begin 2022 is het hart van een genetisch gemodificeerd varken getransplanteerd naar een mens. Het ziektebeloop van de betreffende 57-jarige meneer staat beschreven in NEJM.

Koolzuur­anhydrase­remmer verbetert obstruc­tieve slaap­apneu

De koolzuuranhydraseremmer sulthiame verminderde obstructieve slaapapneu (OSA) gemiddeld met meer dan 20 voorvallen per uur. Sulthiame geeft een van de sterkste reducties die zijn gerapporteerd in een geneesmiddelenonderzoek naar slaapapneu. Maar we zijn er nog niet.

Overwegingen rondom dosisreductie van DOAC’s in kaart gebracht

Dosisaanpassing en behandeling met lage intensiteit zijn twee verschillende vormen van dosisreductie van de DOAC’s. Dit is gevonden in een recente literatuurstudie.

Complex anti­trombo­tisch beleid vereist evi­dence-based maatwerk

Hoe meer publicaties er zijn over het antitrombotische beleid, hoe meer vragen en discussiepunten. Een recente analyse van het WOEST 2-register bevestigt de grote praktijkvariatie. Genoeg stof voor een redactioneel commentaar van prof. dr. Ron Peters.

Neoadjuvant nivolumab verbetert uitkomsten van resectabel NSCLC 

De toevoeging van nivolumab aan neoadjuvante chemotherapie verbetert de uitkomsten van patiënten met resectabel NSCLC. Dit is gevonden in de CheckMate 816-studie.

Kalkscore bij jong­volwassen­en in drie grote cohorten

De kalkscore is een gevestigde marker voor de mate van coronaire atherosclerose en een krachtige voorspeller van het risico op ASCVD-gebeurtenissen in verschillende leeftijdscategorieën. De samengevoegde bevindingen van drie grote Amerikaanse cohortstudies kunnen helpen om de kalkscores bij jongvolwassenen te interpreteren.

Geen gunstig effect van ivermectine bij COVID-19

Een medicijn dat veel belangstelling heeft gekregen in relatie tot COVID-19, is ivermectine. Ivermectine resulteert echter niet in minder opnames of langdurige observaties vanwege progressie van COVID-19. Dit blijkt uit de Braziliaanse TOGETHER-studie.

Goede data­registra­ties van cardiale inter­venties in ons land

De gegevens over PCI en geïsoleerde CABG, zoals geregistreerd door de Nederlandse Hart Registratie, zijn bijna volledig. De resultaten van de jaarlijkse datamonitoring en discussies binnen de registratiecommissies geven aan dat de nauwkeurigheid meer dan 95% is voor bijna alle variabelen.

Risico co-infecties met SARS-CoV-2 onderstreept belang detectie en vaccinatie

Een Britse databasestudie, die in The Lancet verscheen, ondersteunt om tegen zowel SARS-CoV-2 als griepvirussen te vaccineren en om risicopatiënten te identificeren.

Gunstige CV-uitkomsten na bariatrische operatie bij ouderen

Een bariatrische operatie gaat gepaard met een lager risico op overlijden, nieuw ontstaan hartfalen of een myocardinfarct. Deze resultaten bij ouderen met obesitas verschenen in JACC.

Amerikaanse leidraad over cardio­vascu­laire gevolgen COVID-19 

Een recent Amerikaans rapport biedt een nuttige leidraad over de cardiovasculaire gevolgen van COVID-19 bij volwassenen.

Steroïd­sparend effect beperkt tot astma­patiënt­en met hoog eosino­fielen­getal

Tezepelumab bleek in de totale studiepopulatie van SOURCE geen significant steroïdsparend effect te hebben, maar wel bij deelnemers met een hoog eosinofielengetal.

Therapeutische targets voor hartfalen in kaart gebracht

Van 44 circulerende eiwitten die geassocieerd waren met het ontstaan van hartfalen, bleken 7 eiwitten druggable, waaronder adrenomedulline, een veelbelovend therapeutisch doelwit.

Drie­dimen­sionale inzichten in ana­tomische en func­tionele verander­ingen bij AF

Een recente JACC-publicatie biedt belangrijke inzichten in de anatomische en functionele veranderingen bij atriumfibrilleren (AF).

Tripletherapie verbetert uitkomsten van patiënten met cystische fibrose

Tripletherapie verbetert onder andere de longfunctie en respiratoire symptomen in een diverse patiëntenpopulatie met CF. Dit is gevonden in de PROMISE-studie.

Empagliflozine verbetert uitkomsten patiënt die is opgenomen wegens acuut hartfalen

De SGLT2-remmer empagliflozine verbetert de uitkomsten van patiënten die zijn opgenomen vanwege acuut hartfalen en wordt goed verdragen. Dit is gevonden in de internationale EMPULSE-studie.

FeNO-metingen niet nuttig voor sturen van astma­behan&hy;deling kinderen

De bevindingen van de RAACENO-studie ondersteunen niet het routinematig gebruik van FeNO-metingen in een tweedelijnszorg, als onderdeel van de astmabehandeling. Nader onderzoek naar andere objectieve markers is nodig voor het sturen van de astmabehandeling bij kinderen.

Regelmatig paracetamol­gebruik verhoogt bloeddruk en daarmee CV-risico

Een regelmatige dagelijkse inname van 4 gram paracetamol per dag verhoogt de systolische bloeddruk met zo’n 5 mm HG bij personen met hypertensie. Dit gaat tevens gepaard met een toename van het cardiovasculaire (CV-) risico. Daarom valt te betwijfelen of een regelmatig gebruik van paracetamol in deze situatie veilig is.

Trastuzumab deruxtecan nuttig bij HER2-gemuteerd NSCLC

Trastuzumab deruxtecan heeft een aanhoudende antikankeractiviteit bij patiënten met een eerder behandeld HER2-gemuteerd NSCLC. Deze resultaten van de DESTINY-Lung01-studie verschenen onlangs in het NEJM.

CABG kosten­effec­tief bij ische­mische cardio­myo­pathie

Voor patiënten met een ischemische cardiomyopathie biedt een coronaire bypasstransplantatie (CABG) op de lange termijn voordelen op het gebied van kwaliteit van leven en sterfte. Daar staan redelijke initiële kosten tegenover.

Top-10 adviezen in Amerikaanse richtlijn over revas­culari­satie

In JACC is de top-10 adviezen gepubliceerd van de Amerikaanse richtlijn over revascularisatie van de coronairvaten. De adviezen in de volledige richtlijn vervangen de aanbevelingen over coronaire bypassoperaties uit 2011 en de richtlijnen over percutane coronaire interventies uit 2011 en 2015.

Bij ernstig astma heeft COVID-19 een slechter beloop

Patiënten met ernstig astma hebben meer kans om vanwege COVID-19 op de intensive care te worden opgenomen of te overlijden. In een Britse studie werd onlangs het risico op SARS-CoV-2-infectie en het beloop daarvan vastgesteld bij astmapatiënten met diverse fenotypes.

Postmortaal longweefsel biedt vitale inzichten in pathofysiologie van COVID-19

Onderzoek van postmortaal longweefsel is van vitaal belang om meer kennis te krijgen over de pathogenese van COVID-19.

Vrouwen hebben meer kans op complicaties na linkerhartoor-sluiting

Na een linkerhartoor-sluiting blijken er bij vrouwen significant meer complicaties op te treden dan bij mannen. Dit is naar voren gekomen uit een Amerikaanse database-analyse van bijna 50.000 patiënten, die in JAMA Cardiology is gepubliceerd.

ICS-gebruik resulteert in diverse veranderingen in longmicrobioom

Voor de eerste keer is op een longitudinale, gerandomiseerde en gecontroleerde wijze het effect van ICS-gebruik op het longmicrobioom geanalyseerd.

Schokeffectiviteit van subcutane en transveneuze ICD vergelijkbaar

In de (inter)nationale PRAETORIAN-studie was de schokeffectiviteit van een subcutane en transveneuze ICD vergelijkbaar.

Niet-invasieve ademhalingsondersteuning bij acute COVID-19-pneumonie uitgezocht

Voor de behandeling van COVID-19-gerelateerd acuut respiratoir falen wordt steeds vaker gebruik gemaakt van niet-invasieve ademhalingsondersteuning. In een literatuurstudie is de evidence uitgezocht.

Griepvaccinatie verbetert uitkomsten na myocardinfarct en bij stabiele coronaire hartziekte

Griepvaccinatie vroeg na een myocardinfarct of bij risicovolle coronaire hartziekte verbetert de uitkomsten.

Geen antibiotica nodig vanwege risico op bacteriële superinfectie bij COVID-19

Het richtlijnadvies om bij patiënten met SARS-CoV-2-pneumonie al ten tijde van de intubatie antibiotica te starten, resulteert in overbehandeling.

Bloeddruk-streefwaarde afhankelijk van meest urgente cardiovasculaire voorval

De systolische en diastolische bloeddruk hebben uiteenlopende effecten op het risico op verschillende cardiovasculaire uitkomsten, zo is gevonden in de ALLHAT-studie.

COVID-19 gerelateerd ARDS niet eenduidig fenotype

De Nederlandse PRoVENT-COVID-studie toonde aan dat COVID-19 gerelateerd ARDS niet een eenduidig respiratoir fenotype is.

Amerikaanse leidraad over diagnostiek en behandeling van MINS

De American Heart Association geeft een overzicht van myocardschade na een niet-cardiale operatie (MINS) en doet aanbevelingen voor de klinische praktijk en voor toekomstig klinisch onderzoek.

Ziekenhuisopnames en sterfgevallen zijn zeldzaam na COVID 19-vaccinatie

Na een COVID 19-vaccinatie is de kans op ziekenhuisopnames of overlijden heel klein. Dat blijkt uit een recente studie.

Slechtere respiratoire uitkomsten van COPD door raciale segregatie

Raciale segregatie blijkt niet alleen het risico op longkanker en astma te verhogen, maar ook op COPD. Dit staat beschreven in het blue journal, voorzien van een redactioneel commentaar.

Zoutsuppletie met kalium gunstig voor cardiovasculaire uitkomsten

Kaliumhoudend zout vermindert het risico op beroerten en andere CV-gebeurtenissen bij personen die in het verleden een beroerte hebben doorgemaakt of die 60-plus zijn en een hoge bloeddruk hebben.

hsCRP van invloed op cardiovasculaire risico van lipoproteïne(a)

Alleen bij een gelijktijdige verhoging van het hsCRP gaat een hoog Lp(a)-niveau gepaard met een toegenomen risico op hart- en vaatziekten.

Respons van HCC op lenvatinib verbetert door toevoegen gefitinib

Ongevoeligheid van HCC voor lenvatinib kan voorkomen worden door het te combineren met gefitinib. Dit ontdekten moleculair kankeronderzoeker René Bernards en collega’s van het Antoni van Leeuwenhoek en uit Shanghai.

Wakkere buikligging nuttig bij COVID-19 met respiratoir falen

Wakkere buikligging vermindert de kans op therapiefalen en intubatie bij COVID-19-patiënten met respiratoir falen. Deze resultaten van een open-label meta-trial van zes studies verschenen in The Lancet Respiratory Medicine.

Risico van abdominaal aorta-aneurysma eenvoudig vast te stellen

Met een eenvoudige risicoscore kan goed vastgesteld worden wie risico loopt op nadelige uitkomsten van een aneurysma van de abdominale aorta (AAA).

Amerikaans statement over myocarditis bij kinderen

Een statement van de American Heart Association (AHA) zou niet alleen moeten dienen als een educatieve update, maar ook als een oproep ons gezamenlijk in te spannen om deze ernstige pediatrische aandoening beter te begrijpen en te behandelen.

Ondanks longbeschermende beademing hoge sterfte door COVID-19

Ondanks het gebruik van longbeschermende beademing overlijden veel patiënten met COVID-19 die invasieve mechanische beademing nodig hebben.

Amerikaanse verklaring over hartkatheterisatie

In een recente wetenschappelijke verklaring van de American Heart Association staan adviezen over het gewenste beleid voorafgaand, tijdens en na een hartkatheterisatie.

Minder overlijden of respiratoire insufficiëntie bij COVID-19-pneumonie

In de STOP-COVID-trial resulteerde de JAK-remmer tofacitinib bij opgenomen volwassen patiënten met COVID-19-pneumonie in een lager risico op overlijden of respiratoire insufficiëntie tot aan dag 28 in vergelijking met placebo.

Amerikaanse statement over mechanische complicaties na myocardinfarct

Mechanische complicaties ontstaan op korte termijn na een acuut myocardinfarct, zijn tijdgevoelig en gaan gepaard met een hoge morbiditeit en mortaliteit. In een recent wetenschappelijk statement geeft een aantal organisaties adviezen over de vroege herkenning, diagnostiek en multidisciplinaire aanpak.

Lagere Vt en buikligging beste strategie bij ARDS

Patiënten met matige tot ernstige ARDS kunnen het beste behandeld worden met een lage teugvolume-gevoelige strategie.

Circulerend microRNA nuttig voor detectie van acute myocarditis

Een nieuw microRNA blijkt nuttig voor de detectie van myocarditis, zo is gevonden in een Spaanse studie die in het NEJM verscheen.

Vroege COPD in algemene bevolking is lastig te definiëren

Een minderheid van de jongvolwassenen met vroege COPD ontwikkelt tien jaar later klinische COPD. Dit risico hangt af van de hoeveelheid blootstelling aan sigarettenrook.

Alcohol kan onmiddellijk effect hebben op het risico op atriumfibrilleren

Alcohol lijkt een direct effect te hebben op het hartritme, waardoor de kans op een episode van atriumfibrilleren aanzienlijk toeneemt.

Luchtwegen CF-patiënten vaak gelijktijdig geïnfecteerd door diverse bacteriestammen

Het huidige antibioticabeleid bij CF-patiënten is waarschijnlijk ontoereikend. Hun luchtwegen zijn namelijk vaak gelijktijdig geïnfecteerd door diverse S. aureus-stammen.

EULAR COVID-19-register biedt reflectie en voorbereiding

Het COVID-19-register van EULAR heeft te maken gehad met successen en diverse uitdagingen. Deze ervaringen bieden lessen voor toekomstige pandemieën.

Sociaaleconomische situatie van invloed op respiratoire uitkomsten

De sociaaleconomische situatie van zowel individuele personen als van de directe omgeving zijn van invloed op de respiratoire uitkomsten.

Bij klep-in-klep TAVI vindt niet vaak permanente pacemakerimplantatie plaats

Een analyse van het VIVID-register toonde dat bij een klep-in-klep transkatheter aortaklep-vervanging (TAVI) niet zo vaak een permanente pacemakerimplantatie nodig is.

Hoge glycemische index van voeding verhoogt cardiovasculaire risico

De consumptie van een dieet met een hoge glycemische index en belasting gaat gepaard met een toegenomen risico op hart- en vaatziekten en overlijden.

Respons op parenterale corticosteroïden voorspellend voor longfunctiebeloop bij astma

De post-bronchodilatoire FEV1 na een challenge met parenterale corticosteroïden is voorspellend voor het longfunctiebeloop bij volwassenen met matig tot ernstig astma.

Gevalideerd predictiemodel voor eindstadium nierziekte bij diabetes type 1

Een nieuw gevalideerd model blijkt goed te kunnen voorspellen of volwassenen met diabetes type 1 eindstadium nierziekte zullen ontwikkelen. Dit model kan klinische besluitvorming verbeteren en zorgen voor vroege interventie.

Littekenvorming voorspelt overlijdensrisico door niet-ischemische cardiomyopathie

Myocardiaal litteken is voorspellend voor het overlijdensrisico door niet-ischemische cardiomyopathie. Dit blijkt uit een recente studie.

Vitamine A vermindert risico op astma later in de kindertijd

Extra inname van vitamine A, maar niet van β-caroteen, halverwege de kindertijd geeft een toegenomen longfunctie op latere leeftijd en een afgenomen risico op astma.

Ultrabewerkte voeding verhoogt risico op HVZ

Hoe meer inname van ultrabewerkte voedingsmiddelen, hoe hoger het risico op hart- en vaatziekten (HVZ) en sterfte daardoor. Dit blijkt uit recent onderzoek.

Onderzoek naar galzuren tegen overgewicht en type-2 diabetes

Galzuren hebben mogelijk een rol bij de behandeling van overgewicht en type 2 diabetes mellitus. Zo blijkt uit recent onderzoek.

Beter en sneller herstel met JAK-remmer bij COVID-19

Opgenomen patiënten met COVID-19 herstellen eerder en beter door de JAK-remmer baricitinib toe voegen aan remdesivir.

Nieuw ontdekt eiwit speelt rol bij ontstekingen atherosclerose

Wetenschappers hebben een nieuw eiwit gevonden dat een belangrijke rol speelt bij atherosclerose. Dit biedt mogelijk nieuwe aanknopingspunten voor behandeling.

Lager overlijdensrisico met tripletherapie dan met duale luchtwegverwijding

Tripletherapie vermindert bij COPD het overlijdensrisico in vergelijking met duale luchtwegverwijding.

Verbeterde uitkomsten na mitralisklepherstel bij hartfalen met mitralisregurgitatie

Transcatheter mitralisklepherstel verbetert de uitkomsten van symptomatische patiënten met hartfalen en een (matig) ernstige secundaire mitralisklepregurgitatie.

Incidentie van diabetes stabiliseert of neemt af

De incidentie van diabetes blijkt in veel hoge inkomenslanden te stabiliseren of af te nemen. Dat is gevonden in een analyse van 22 miljoen diagnoses in landen met een hoog en gemiddeld inkomen.

Pogingen tot reductie heropnames bij COPD, verminderen niet de mortaliteit

Een programma om heropnames binnen 30 dagen te verminderen, resulteert niet in andere verbeterde uitkomsten in deze periode na een COPD-exacerbatie.

QTc-verlenging door hydroxychloroquine en azitromycine bij COVID-19

Behandeling met hydroxychloroquine en azitromycine kan een QTc-verlening veroorzaken bij opgenomen COVID-19-patiënten.

Neutraliserende antilichaamcocktail effectief bij poliklinische COVID-19-patiënten

Een antilichaamcocktail tegen het spike-eiwit van SARS-CoV-2 resulteert in een afname van de viral load. Dit blijkt uit een tussenanalyse van een lopende fase I-III- trial.

Effecten van SGLT2-remming op cardiale en renale parameters

In twee vrijwel gelijktijdig verschenen analyses van de Empire HF-trial zijn de effecten van empagliflozine bij HFrEF-patiënten op cardiale en renale uitkomsten geëvalueerd.

Bronchiale thermoplastiek verbetert gladde spiermassa bij astma

Bronchiale thermoplastiek resulteert in een afname van de gladde spiermassa en klachten bij ernstige astma, zo is voor de eerste keer aangetoond.

Betere uitkomsten met minimaal invasieve pancreaschirurgie

Minimaal invasieve chirurgie gaat gepaard met minder chirurgische weefselschade, minder intra-operatief bloedverlies, minder pijn, kortere tijd tot functioneel herstel en kortere ziekenhuisopname, zo beschrijft anios chirurgie Sanne Lof in zijn proefschrift.

Minder acute graft-versus-host-ziekte bij toevoeging van DPP4-remmer

Na een myeloablatieve stamceltransplantatie resulteerde de toevoeging van de DPP-4-remmer sitagliptine aan tacrolimus en sirolimus in een lage incidentie van acute graft-versus-host ziekte.

Minder recidieven van pericarditis met IL-1-remmer rilonacept

Bij patiënten met recidiverende pericarditis leidde de interleukine-1-remmer rilonacept tot het snel verdwijnen van deze episodes.

Serum van gevaccineerde personen neutraliseert de snel verspreidende SARS-CoV-2-varianten

Amerikaanse onderzoekers ontwikkelden een methode om varianten van SARS-CoV-2 die zijn ontstaan in het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika en zich snel verspreiden, te neutraliseren.

Vaker postpartumdepressie bij moeders met polycysteus ovariumsyndroom

Vrouwen met PCOS ontwikkelen na een zwangerschap vaker postpartum depressieve klachten dan vrouwen zonder PCOS.

Vergelijkbare sterfte met paclitaxel- of ongecoate devices bij PAD

Het gebruik van paclitaxel-gecoate of ongecoate endovasculaire devices gaat gepaard met een vergelijkbaar overlijdensrisico bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAD).

Predictie van toegenomen risico op ernstige COVID-19 bij diabetes

Diabetespatiënten hebben een aanzienlijk toegenomen risico om vanwege COVID-19 op de ic opgenomen te worden of aan deze infectieziekte te overlijden.

Pancreaskanker: wel of geen FOLFIRINOX na nab-paclitaxel plus gemcitabine

Nab-paclitaxel plus gemcitabine was even actief en veilig als deze combinatie gevolgd door inductiechemotherapie met FOLFIRINOX bij de behandeling van patiënten met lokaal gevorderde pancreaskanker.

Radicale chirurgie versus orgaanbehoud bij vroeg stadium rectumkanker

Met kortdurende radiotherapie gevolgd door transanale endoscopische microchirurgie wordt een hoog niveau van orgaanbehoud bereikt.

Social media van grote invloed op meningsvorming over anticonceptie

Sociale mediaplatforms kunnen nuttig zijn bij het verspreiden van informatie over anticonceptie. Onderzoek laat zien dat zij besluitvorming over anticonceptie sterk beïnvloeden.

Nieuwe oorzaak van primaire hypertensie ontdekt

Onderzoek onder leiding van Maastricht UMC+ heeft een van de oorzaken van primaire hypertensie ontdekt: NOX5-geïnduceerde ontkoppeling van het endotheliale stikstofmonoxide-synthase.

Kritische kanttekeningen bij NEJM-publicatie naar effect van bypass

De conclusie dat gewichtsverlies het belangrijkste mechanisme is waarmee maagbypass de glucosehomeostase verbetert bij T2DM-patienten met overgewicht, is voorbarig, stelt een ingezonden brief bij NEJM.

Hartschade door oncolytica vaak niet meteen opgemerkt

Anthracyclines en trastuzumab kunnen tot hartschade leiden, maar dit wordt vaak niet meteen opgemerkt, zo vond dr. Janine Kamphuis tijdens haar promotieonderzoek in Utrecht.

Handhygiëne en -dermatitis in coronatijden

Onlangs heeft de Amerikaanse dermatitisvereniging adviezen gepubliceerd over handhygiëne, preventie van huidziekten en huidherstel in coronatijden.

Nijmeegse studie toont aanhoudende problemen na COVID-19

Hoewel drie maanden na herstel van een acute COVID-19 de parenchymafwijkingen zijn verdwenen, houdt een aanzienlijk deel van de patiënten ernstige gezondheidsproblemen.

Thiopurine-gebruik verhoogt bij IBD risico op ernstige COVID-19

IBD-patiënten die een thiopurine gebruiken, hebben een toegenomen risico op ernstige COVID-19. Dit meldt een recent overzichtsartikel in Gut.

Betere endogene insulineproductie bij type 1-diabetes

Bij kinderen en jongvolwassenen met nieuw gediagnosticeerde overte type 1-diabetes resulteert golimumab in een betere endogene insulineproductie en minder exogeen insulinegebruik dan placebo.

Zorg voor zwangeren met COVID-19 in afzonderlijke kliniek

Door zwangeren die (mogelijk) COVID-19 hebben voor de prenatale zorg in een afzonderlijke praktijk te zien, wordt het risico op blootstelling in de reguliere klinieken beperkt.

Immuuntherapie verbetert uitkomsten diverse huidtumoren

De komst van immuuntherapie heeft een revolutie teweeggebracht in de behandeling van diverse huidtumoren, zo staat beschreven in een nascholingsartikel in het JAAD.

Prof. dr. Postmus: ‘We hebben meer longkankercentra nodig met toestemming voor behandeling zeldzame mutaties’

Hoogleraar Longziekten prof. dr. Piet Postmus geeft zijn visie op vormgeving van en hindernissen bij de centralisatie van de longkankerzorg.

Minder CV-events bij gebruik van polypil met aspirine

De combinatie van een polypil en aspirine vermindert het risico op CV-events bij patiënten met een gemiddeld risico.

Nederlandse studie toont diafragmapathologie bij COVID-19

Een studie van eigen bodem levert bewijs voor expressie van ACE-2 in het diafragma en voor infiltratie van SARS-CoV-2 in het diafragma bij COVID-19-patiënten op de IC.

Opvallende trend in mortaliteit door longembolie

De aan longembolie gerelateerde mortaliteit neemt af in Europa. Aanvankelijk daalde het begin deze eeuw ook in Noord-Amerika. Inmiddels lijkt hier echter een kentering in te zijn.

Gepersonaliseerde dosimetrie bij hepatocellulair carcinoom resulteert in hoger ORR

Gepersonaliseerde dosimetrie resulteert in een hoger responspercentage dan standaard dosimetrie bij patiënten met een lokaal gevorderd HCC.

Afwijkende pancreasmorfologie reversibel door remissie van T2DM

De afwijkende pancreasmorfologie bij type 2 diabetes mellitus normaliseert tijdens een door gewichtsverlies geïnduceerde remissie.

Exome-sequencing nuttig voor prenatale diagnostiek bij niet-immune hydrops foetalis

Bij eenderde deel van de foetussen met onverklaarde niet-immune hydrops foetalis is sprake van een genetische variant. Dit toont het nut van prenatale exome-sequencing.

AHA-statement over preventie van complicaties op cardiale IC

Een wetenschappelijke verklaring van de AHA biedt een leidraad om complicaties die kunnen optreden op de hedendaagse cardiale IC, te voorkomen.

Bij patiënten met CKD en T2DM minder achteruitgang nierfunctie en CV-events met finerenone

Bij patiënten met een chronische nierziekte en type 2 diabetes mellitus ging bij behandeling met finerenone de nierfunctie minder snel achteruit en traden minder cardiovasculaire events op dan in de placebogroep.

Slechtere overleving bij meerdere primaire melanomen vs. solitaire tumor

Patiënten met meerdere primaire melanomen hadden een slechtere overleving dan patiënten met een solitair primair melanoom. Zo luidt de conclusie van een systematisch review en meta-analyse.

Verband genetische locus en bloedgroepen bij COVID-19 met respiratoir falen

Een nieuw ontdekte genetische locus is gerelateerd aan een toegenomen risico op ernstige COVID-19 met respiratoir falen. Ook het ABO-bloedgroepsysteem is mogelijk betrokkenheid.

Langere levensverwachting na bariatrische chirurgie bij obesitas

Bariatrische chirurgie verlengt de levensverwachting van mensen met obesitas vergeleken met de gebruikelijke obesitaszorg. De mortaliteit blijft echter wel hoger dan bij de algemene bevolking.

Wekelijkse insulinetherapie net zo effectief als dagelijks spuiten

Een wekelijkse basale insuline-analoog (insuline icodec) blijkt een vergelijkbaar glucoseverlagende effect en bijwerkingenprofiel te hebben als eenmaal daagse insuline.

COVID-19 resulteert in placenta-histopathologie

COVID-19 gaat gepaard met histopathologische afwijkingen van de placenta, onder andere foetale vasculaire malperfusie en villitis met een onbekende etiologie.

Ballon versus stent: de keuze is om het even

Drie jaar na een interventie met een drug-gecoate ballon of een drug-eluting stents hebben patiënten met een de novo-afwijking in de kleine coronairarteriën vergelijkbare uitkomsten.

Evolocumab effectief bij kinderen met heterozygote familiaire hypercholesterolemie

Evolocumab geeft extra LDL-reductie bij kinderen met heterozygote familiaire hypercholesterolemie, zo is gevonden in de HAUSER-RCT.

Overlijdensrisico na extracorporale membraanoxygenatie bij COVID-19

Minder dan 40% van de COVID-19-patiënten die extracorporale membraanoxygenatie krijgen, overlijdt gedurende de eerste 90 dagen na het starten van deze interventie.

Sekseverschillen in coronaire events en overlijden kleiner na doorgemaakt infarct

Vrouwen hebben een lager risico op hartinfarcten, coronaire hartziekten en all-cause mortaliteit dan mannen, maar dat verschil is aanzienlijk kleiner na een doorgemaakt hartinfarct.

Classificatie van cutane manifestaties van COVID‐19

Vijf klinische huidpatronen die gerelateerd zijn aan COVID‐19 zijn recent in een grote representatieve steekproef beschreven. Deze patronen verschijnen op verschillende momenten tijdens het ziektebeloop en zijn gerelateerd aan de duur en ernst van COVID-19 en waarschijnlijk ook aan de prognose.

Belangrijke rol voor B-cellen tijdens de zwangerschap

Tolerogene B-cellen hebben een belangrijke rol tijdens een gezonde zwangerschap, zo blijkt uit onderzoek van het Radboudumc dat recent is verschenen in Cell Reports.

Vergelijkbare incidentie van HCC met tenofovir en entecavir bij chronische hepatitis B

Het risico op hepatocellulair carcinoom (HCC) is vergelijkbaar bij behandeling met tenofovir-disoproxilfumaraat of entecavir, zo kwam naar voren uit een systematische review en meta-analyse.

Avelumab verbetert overleving van patiënten met urotheelcelcarcinoom

Toevoeging van een onderhoudsbehandeling met avelumab resulteerde in significante overlevingswinst bij patiënten met urotheelcelcarcinoom die ziekteprogressie hadden met eerstelijns chemotherapie.

Geïnhaleerd recombinante GM-CSF verbetert uitkomsten van auto-immuun proteïnose

Bij patiënten met auto-immuun pulmonale alveolaire proteïnose resulteerde een dagelijkse toediening van geïnhaleerd molgramostim in grotere verbeteringen in pulmonale gasoverdracht en functionele gezondheidstoestand dan placebo.

Lage dosis colchicine vermindert CV-sterfte en CV-events bij coronair syndroom

Een lage dosis van het jichtmiddel colchicine vermindert het risico op cardiovasculaire sterfte en -events bij patiënten met een chronisch coronair syndroom.

Twee trials naar JAK1-remmer abrocitinib bij eczeem

JAK1-remmer abrocitinib was effectief en werd goed verdragen door adolescenten en volwassenen met matig tot ernstig constitutioneel eczeem, zo is gevonden in de fase III JADE MONO-1-trial. Dit is in overeenstemming met eerdere resultaten van de JADE-MONO-2-trial.

Lagere mortaliteit bij behandeling van multiresistente tuberculose en hiv

Gebruik van ART en zeer effectieve tbc-medicatie gaat gepaard met een afgenomen overlijdensrisico van hiv-positieve patiënten met multiresistente tuberculose.

Minder opnames vanwege myocardinfarct tijdens COVID-19-pandemie

Sinds het uitbreken van de Covid-19-pandemie worden minder mensen opgenomen vanwege een acuut myocardinfarct, zo is gevonden in onder andere Californië en Noord-Italië.

Geen overlevingsvoordeel door toevoeging van pegvor-hyaluronidase-alfa bij pancreaskanker

Wel betere respons, maar geen overlevingsvoordeel door toevoeging van pegvor-hyaluronidase-alfa aan nab-paclitaxel/gemcitabine, zo is gevonden in de fase III HALO 109-301-studie.

Dexmedetomidine vermindert niet AF en delier na bypassoperatie

Dexmedetomidine-infusie resulteerde niet in minder postoperatieve hartritmestoornissen of delier bij patiënten die herstelden van een cardiopulmonale bypassoperatie, zo is gevonden in de DECADE-studie.

Zwangerschap is veilig na borstkanker met kiembaan BRCA-mutatie

Vrouwen met een kiembaan BRCA-mutatie die borstkanker hebben gehad, kunnen veilig zwanger worden met vergelijkbare zwangerschaps- en foetale uitkomsten als in de algemene bevolking.

Effectiviteit en veiligheid van psoriasismedicatie bij ouderen op een rijtje

Een systematische review van dermatologen uit Nijmegen en Maastricht toonde aan dat alleen de leeftijd geen beperkende factor zou mogen zijn bij de behandeling van psoriasis.

Dexrazoxaan vermindert systolische disfunctie bij kinderen met AML

Onderzoekers vinden dat dexrazoxaan overwogen moet worden voor cardioprotectie tijdens eerstelijnsbehandeling van kinderen met AML.

Avelumab effectief bij zwangerschap-gerelateerde chemo-resistente trofoblasttumoren

Bij patiënten met een zwangerschap-gerelateerde trofoblasttumor, die resistent is voor chemotherapie met een enkel medicijn, had avelumab een gunstig bijwerkingenprofiel.

Eerstelijns ABCP beter dan ACP en BCP bij niet-plaveiselcel-NSCLC

Eerstelijns ABCP lijkt een aanvaardbaar en beheersbaar bijwerkingenprofiel te hebben in vergelijking met ACP en BCP niet-plaveiselcel-NSCLC.

Timing van niervervangende therapie geen invloed op overlijdensrisico

Ernstig zieke patiënten met acute nierschade hebben eenzelfde overlijdensrisico na het versneld starten van de niervervangende therapie als na de standaardstrategie, zo is gevonden in de STARRT-AKI-studie.

Nederlandse studie naar conservatief beleid versus ERCP

Conservatief beleid heeft voorkeur boven een ERCP met sfincterotomie bij patiënten met voorspelde ernstige galsteenpancreatitis, maar zonder cholangitis.

Nederlandse Nature-publicatie naar whole-genome-sequentie-anAlyse van SARS-CoV-2

Whole-genome-sequentiebepaling en epidemiologie van SARS-CoV-2-transmissie in Nederland vergemakkelijkte de vroege besluitvorming om de lokale transmissie onder controle te krijgen.

Longrekrutering nuttig vóór toediening van surfactant bij premature pasgeborenen

Longrekrutering vóór de toediening van surfactant verbetert de effectiviteit van die behandeling bij extreem premature pasgeborenen in vergelijking met de standaard IN-SUR-E-techniek.

Vaker hartstilstand buiten het ziekenhuis tijdens COVID-19-uitbraak

Het aantal gevallen van hartstilstand buiten het ziekenhuis was aan het begin van de COVID-19-uitbraak in Italië aanzienlijk hoger dan dezelfde periode in 2019.

Betere levenskwaliteit na myomectomie dan na uterusembolisatie voor vleesbomen

De FEMME-studie toonde dat na een myomectomie de kwaliteit van leven beter is dan na een uterusembolisatie bij vrouwen met symptomatische vleesbomen.

Roflumilast-crème effectief bij chronische plaque psoriasis

Roflumilast-crème resulteert vaker in een (bijna) volledige klaring van de psoriasislaesies dan placebocrème, zo is gevonden in de ARQ-151 201-studie.

Gunstige effecten van dapagliflozine bij chronische nierziekte

Dapagliflozine resulteert in een significante afname van de nierfunctie-achteruitgang of overlijden bij patiënten met chronische nierziekte (CKD) met en zonder diabetes. Op basis van deze uitkomsten is de fase III DAPA-CKD-trial vroegtijdig stopgezet.

Position paper over palliatie van dysfagie bij oesogastrische kanker

Een recent position paper biedt een leidraad voor de behandeling van gemetastaseerde slokdarm- of maagkanker en maligne dysfagie.

Factor V Leiden verhoogt niet risico op atherotrombotische events

Factor V Leiden verhoogt niet het risico op atherotrombotische events en overlijden bij hoogrisicopatiënten met CHD. In deze patiëntenpopulatie is het dus niet nodig om routinematig de factor V Leiden-status te beoordelen.

Selectieve JAK1-remming werkzaam en veilig bij matig tot ernstig constitutioneel eczeem

Monotherapie met abrocitinib is effectief en wordt goed verdragen door adolescenten en volwassenen met matig tot ernstig constitutioneel eczeem, zo blijkt uit onderzoek.

Messcherpe analyses naar chirurgie van cholangiocarcinoom

Recent promotieonderzoek beoogt om de uitkomsten te verbeteren van patiënten met perihilair cholangiocarcinoom (PHC) of intrahepatisch cholangiocarcinoom (IHC).

Minder diagnoses kanker tijdens COVID-epidemie in Nederland

De chaos die is veroorzaakt door COVID-19 heeft geresulteerd in substantiële afname van het aantal diagnoses kanker in Nederland vergeleken met de periode ervoor. Dat blijkt uit analyse van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie.

Meer longschade bij Aspergillus-infecties van kinderen met cystische fibrose

Aspergillus-infecties in de lagere luchtwegen gaat gepaard met de progressie van structurele longschade bij jonge kinderen met CF. Deze bevinding onderstreept het belang van vroege eradicatie van deze infecties.

Discussie over gewenste beademing is relevant voor COVID-19

De invasieve beademing van patiënten met COVID-19 verschilt sterk per land en regio. In korte tijd zijn de inzichten hierover veranderd, zo is duidelijk geworden naar aanleiding van een recente publicatie.

Onderzoek: Fertiliteit van vrouwen met een ovulatiestoornis

Promotieonderzoek laat zien dat vrouwen met een WHO II ovulatiestoornis een grote kans hebben op een kind. Ook bevestigt het de rol van clomifeencitraat als eerstelijnsbehandeling.

Ruim 8 miljoen euro voor 2 studies van cardiologen prof. dr. Boersma en dr. Hirsch

Twee cardiologische studies, die worden gecoördineerd vanuit het St. Antonius Ziekenhuis en Erasmus MC, hebben samen ruim acht miljoen euro subsidie gekregen uit de regeling Veelbelovende Zorg.

Implicaties van geneesmiddelinteracties met kinaseremmers

Kennis van geneesmiddeleninteracties is essentieel, aangezien ze de systemische biologische beschikbaarheid en farmacokinetiek van veel goedgekeurde small molecule kinaseremmers kunnen veranderen. Wat kan leiden tot therapiefalen of ernstige toxiciteit.

Nieuwe triagemarkers voor vroege opsporing van cervixkanker

Tijdens de progressie van cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) vinden moleculaire veranderingen plaats die de ontwikkeling van cervixkanker bevorderen.

Regionale en man-vrouwverschillen in ziektelast van (sub)cutane aandoeningen

De impact van huidziekten in het algemeen is groter bij vrouwen en van huidkanker groter bij mannen. Dit vraagt erom om interventies te richten op de behoeften van de betreffend populatie.

Innovaties gegevensverzameling faciliteert de zorg

Een overzicht van de kansen en uitdagingen van door de patiënt gegenereerde gezondheidsgegevens (PGHD) in de oncologie met betrekking tot besluitvorming rondom regelgeving, onderzoek en zorgverlening.

Blootstelling aan dieseluitlaatgassen verhoogt risico op longkanker

Verlaging van de concentratie elementaire koolstof op de werkplek tot hetzelfde niveaus als in de omgevingslucht zal het additionele levenslange risico op longkanker bij blootgestelde werknemers verder verminderen.

ERS-richtlijn over stoppen van ICS bij COPD-patiënten

Het beschikbaar komen van gecombineerde langwerkende luchtwegverwijders en de toenemende erkenning van de potentiële nadelige effecten van ICS-gebruik hebben geleid tot een geleidelijke herevaluatie van hun rol.

Diepe remissie na een jaar voorkómt progressie van vroege Crohn

Bij patiënten met vroege, matige tot ernstige ziekte Crohn gaat het induceren van een diepe remissie gepaard met een afgenomen risico op ziekteprogressie gedurende een mediane periode van drie jaar.

Paradigmashift niet-kleincellig longcarcinoom: van nihilisme naar hoop

Immunotherapie met anti-PD-1 en anti-PD-L1 antilichamen heeft geresulteerd in een paradigmashift in de visie over behandeling van lokaal gevorderd en gemetastaseerd niet-kleincellig longcarcinoom. Ook behandeling van eerdere ziektestadia zullen hierdoor veranderen. Vier experts hebben de ontwikkelingen op een rij gezet.

Betere overleving HR+/HER2- borstkanker met ribociclib

Ribociclib plus fulvestrant geeft een significant overlevingsvoordeel in vergelijking met placebo plus fulvestrant bij patiënten met HR-positieve, HER2-negatieve gevorderde borstkanker.

E-sigaret plus begeleiding effectief voor stoppen met roken

De combinatie van nicotine-houdende e-sigaretten en individuele begeleiding gedurende 12 weken is een effectievere strategie voor stoppen met roken dan begeleiding alleen.

Verband tussen ernst van ischemie en coronarialijden en uitkomsten

De anatomische van het coronarialijden is meer voorspellend voor de uitkomsten dan de ischemie. Dat is gevonden in de ISCHEMIA-trial.

Chirurgie versus TAVR bij laag operatierisico

In een vastgestelde populatie van patiënten met ernstige symptomatische aortastenose die een laag operatierisico hadden, was twee jaar na een TAVR minder vaak het primaire eindpunt opgetreden dan na chirurgie.

Langetermijnuitkomsten van mechanische ondersteuning in UMC Utrecht

Overlevingscijfers van het UMC Utrecht ondersteunen dat mechanische circulatoire ondersteuning middels een cf-LVAD een veelbelovende behandeling is ter overbrugging naar een harttransplantatie.

Meer oog voor impact van complicaties post-tuberculose

Het overlijdensrisico bij personen die tuberculose hebben doorgemaakt, is 2 tot 91 keer zo hoog als bij leeftijdsgebonden. Daarom is er de afgelopen tijd meer oog voor de langetermijngevolgen van eerder behandelde tuberculose.

Screening van fecesdonoren in tijden van COVID-19

Het risico op overdracht van SARS-CoV-2 door een fecestransplantatie is mogelijk hoger dan door weefseltransplantatie. Gezien de COVID-19-pandemie herziet een internationale groep experts de aanbevelingen over screening van fecesdonoren.

Real-world uitkomsten met Mitraclip™ voor primaire mitralis-regurgitatie

Een recente analyse van de EXPAND-studie bevestigt de effectiviteit en veiligheid van het MitraClip™ NTR/XTR-systeem bij patiënten met primaire mitralis-regurgitatie in een hedendaagse, real-world setting.

Vergelijking van natuurlijke beloop van INOCA en coronarialijden

Patiënten met ischemie zonder obstructief coronarialijden (INOCA) zijn veel vaker vrouw en hebben een vergelijkbare ernst van de ischemie op de stress-echo als patiënten met coronarialijden (CAD).

Betere langetermijnoverleving met pembrolizumab versus docetaxel

Pembrolizumab verbetert de overleving en andere langetermijnuitkomsten van patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom in vergelijking met docetaxel.

Internationale consensusdocument over device-infecties

Device-gerelateerde infecties behoren tot de ernstigste complicaties van cardiale implanteerbare elektronische devices (CIED). De EHRA heeft onlangs een internationaal geaccordeerd consensusdocument hierover opgesteld.

Genetische basis van colorectale kanker verder ontrafeld

Early-onset colorectale kanker heeft een ander genetisch risicoprofiel dan late-onset ziekte. Deze kennis kan bijdragen aan vroegdetectie of andere preventieve maatregelen.

Checkpoint-remming mogelijk bij pre-existente autoimmuunziekte

Ondanks een risico op immuun-gerelateerde bijwerkingen zijn checkpoint-remmers een veelbelovende strategie tegen kanker. Deze geneesmiddelen moeten dan niet noodzakelijk vermeden worden bij patiënten met een solide orgaantransplantatie of pre-existente auto-immuunziekte, stellen experts.

Niet-IHD-gerelateerde oorzaken van plotse hartdood bij jonge diabetici

Bij jonge diabetespatiënten kunnen andere oorzaken dan ischemische hartziekten (IHD) tot plotse hartdood (SCD) leiden. In een reactie op dit Deense onderzoek wordt opgeroepen om te zoeken naar die andere oorzaken.

Leidraad voor huisartsen over obstructieve longziekten in tijden van COVID-19

Wat te doen met een astma- of COPD-exacerbatie tijdens de huidige COVID-19-epidemie? Saar van Nederveen-Bendien en Jasmijn van Campen, beiden longarts in Den Haag, hebben een leidraad opgesteld met praktische handvaten en een stappenplan.

Europese consensusverklaring over effecten van LDL-cholesterol

Onlangs verscheen de tweede Europese consensusverklaring over de causale effecten van LDL-cholesterol, een centrale speler bij de pathogenese van atherosclerotische cardiovasculaire ziekte (ASCVD).

Herziene ERS-standaarden over oscillometrie

Onlangs heeft een taskforce van de European Respiratory Society de technische standaarden voor de uitvoering van oscillometrie herzien.

Onderzoek van cardioloog dr. Van Dijk naar het nut van innovaties bij pacemakers en ICD’s

Cardioloog dr. Vincent van Dijk onderzocht tijdens zijn promotieonderzoek nieuwe toepassingen bij de behandeling van patiënten met een pacemaker of ICD.

Paradoxale rol van IL-1-signalering bij astma en COPD

Hoewel er veel preklinisch bewijs is dat een ontregelde signalering via interleukine-1 bijdraagt aan de pathogenese van astma en COPD, heeft zich dat niet vertaald in betere behandelmogelijkheden, zo blijkt uit recent onderzoek.

NOAC plus P2Y12-remmer voor patiënten met atriumfibrilleren die PCI ondergaan

Een NOAC plus een P2Y12-remmer zonder aspirine is mogelijk het voorkeursbeleid voor de meeste patiënten met atriumfibrilleren (AF) die een percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan.

Nieuwe inzichten in genetische risicofactoren voor IPF

Onlangs verschenen in het Blue Journal de bevindingen van de grootste genoomwijde associatiestudie naar idiopathische longfibrose (IPF) tot nu toe. Dit artikel zet de belangrijkste bevindingen op een rij.

Bloed-eosinofielengetal voorspellend voor respons op ICS bij COPD

Bij patiënten met matige tot ernstige COPD met een toegenomen risico op exacerbaties kunnen veranderingen van het eosinofielengetal die optreden na het starten van ICS, voorspellend zijn voor de behandelrespons.

Prof. dr. De Jaegere: ‘TAVI overtreft chirurgie, ook bij patiënten met laag operatierisico’

TAVI zou als eerstekeusbehandeling overwogen moeten worden bij patiënten met een aortaklepstenose, mits deze ingreep via de liesslagader uitgevoerd kan worden en geen andere ingreep nodig is.

Dr. Egberts: ‘Verstoorde reactie van het immuunsysteem en oxidatieve stress spelen mogelijke rol bij pathofysiologie van delirium’

Dr. Angelique Egberts, apotheker, heeft promotieonderzoek gedaan naar delirium. Mogelijk spelen een verstoorde reactie van het immuunsysteem en oxidatieve stress een rol bij de pathofysiologie van een delirium. Ook het gebruik van anticholinerge medicatie vergroot het risico.

Prof. dr. Dekhuijzen: ‘Blijf altijd pathofysiologisch – en zelf – nadenken!’

Prof. dr Dekhuijzen, hoogleraar longgeneeskunde, blikt terug op de belangrijke ontwikkelingen van de afgelopen dertig jaar op het gebied van astma. Daarbij vindt hij het belangrijk dat artsen ook altijd zelf creatief blijven nadenken en oplossingen zoeken voor de patiënt.

Longarts dr. In ’t Veen: ‘De zorg vraagt van de overheid minder zieken door luchtvervuiling’

Artsen en ziekenhuizen oefenen vaker druk uit om ‘maatschappelijke ziekmakers’ aan te pakken. Zo hebben 169 longartsen een manifest aangeboden aan de politiek om luchtvervuiling en luchtvervuilers aan te pakken.

“Stroma-analyse heeft gevolgen voor prognose en behandeling kankerpatiënten”

Veel stroma in de primaire tumor is gerelateerd aan een agressiever ziektebeloop, wat indicatie kan zijn voor intensieve behandeling. Stroma-analyse is gevalideerd voor diverse kankersoorten en wordt ook bekeken bij longkanker.